Przetargi.pl
Wykonanie usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz podległych jej organizacyjnie jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego.

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 8211479, 8211478 , fax. (091) 8211477 8215406
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Małopolska 47 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz podległych jej organizacyjnie jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r., nr 57, poz. 353) oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. nr 109, poz. 719) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących gaśnic, instalacji hydrantowej i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz podległych jej organizacyjnie jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 1 i 2: Wykaz obiektów, rodzaje instalacji, ilość części składowych instalacji oraz sprzętu gaśniczego. Poprzez naprawy gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz legalizacji zbiorników ciśnieniowych wykonywanych na zlecenie Zamawiającego w razie takiej konieczności (w ilości nie większej niż wskazanej w załączniku nr 1 ) rozumie się: czynności takie jak demontaż poszczególnych elementów gaśnicy i ich weryfikacja, naprawa podzespołów takich jak: głowiczki, prądowniczki, zawory, armatura wylotowa, napełnianie naboi (CO2) i butli zasilających, wymiana (napełnianie) środka gaśniczego, malowanie zbiorników gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz montaż, legalizację poprzez przygotowanie przenośnych i przewoźnych zbiorników ciśnieniowych gaśnic do badań, przeprowadzanie tych badań przez Urząd Dozoru Technicznego, oznakowanie zbiorników po badaniach. Poprzez wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych z częstotliwością co kwartał (przy czym pierwszy nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy) rozumie się: utrzymanie w bieżącej sprawności instalacji sygnalizacji pożaru i indywidualnych czujek, przeprowadzanie napraw awaryjnych na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, sprawdzenie działania centralek, ich parametrów, sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali, przeprowadzenie testów zadziałania wszystkich elementów sterowanych systemem, sprawdzenie konfiguracji centrali, wyjaśnienie ewentualnych przyczyn blokady części systemu, sprawdzenie działanie systemu pod zasilaniem awaryjnym, tj. wartości napięć, gęstości i poziomu elektrolitu, ewentualne uzupełnienie, oczyszczanie zacisków, sprawdzenie prawidłowości połączeń, okresowe ładowanie akumulatorów, sprawdzenie układów zasilających łącznie z wymianą żarówek, bezpieczników, szyb, zamków, sprawdzenie linii dozorowych i gniazd wielostykowych, sprawdzenie prawidłowości mocowania i połączeń dozorowych i sygnalizacyjnych, uzupełnienie zerwanych obwodów dozorowych do istniejących uchwytów, linek nośnych i pasków, kontrola sygnalizatorów pożaru łącznie z oczyszczeniem, wymianą uszkodzonych sygnalizatorów, szybek, żarówek we wskaźnikach optycznych, w razie konieczności wymiana papieru w drukarce. Poprzez poddanie próbie ciśnieniowej węża w hydrantach wykonywanych jednorazowo w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania umowy rozumie się: wykonanie oględzin zewnętrznych węża i sprawdzenie wykonania, stanu taśmy wężowej oraz połączenia taśmy wężowej z łącznikami, stanu łączników i uszczelek, wstępne sprawdzenie szczelności węża hydrantowego poprzez napełnienie węża sprężonym powietrzem do ciśnienia 0,6 Mpa (? Ppr) na pomocniczym (przenośnym) stanowisku prób ciśnieniowych w celu kwalifikacji do dalszych badań, poddanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży stanowiących wyposażenie hydrantów zgodnie z PN dot. konserwacji hydrantów, sporządzeniu po zakończonym badaniu sprawozdania z badania. Uwaga:Usługa naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz prób ciśnieniowych węży na maksymalne ciśnienie robocze (dot. pkt 4, 5, 6) nie obejmuje wymiany sprzętu na nowy. W razie wystąpienia takiej konieczności Wykonawca pisemnie powiadomi o tym Zamawiającego, który rozpatrzy potrzebę wymiany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach