Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa węgla do kotłowni węglowych w budynkach szkolnych w Cedyni i w Piasku na rok 2011

Zespół Administracyjny Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 74-520 Cedynia, Pl. Wolności 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4317824, 4317834 , fax. 091 4317810
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Administracyjny Szkół
  Pl. Wolności 1 1
  74-520 Cedynia, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4317824, 4317834, fax. 091 4317810
  REGON: 81241790600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cedyniua.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa węgla do kotłowni węglowych w budynkach szkolnych w Cedyni i w Piasku na rok 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa węgla spełniającego wymagania określone w PN - 82/G - 97001, PN - 82/G - 97002, PN- 82/G - 97003, do szkolnych kotłowni węglowych w Cedyni przy ul. Żymierskiego 21 i w Piasku nr 63b - w roku 2011, w asortymentach: węgiel kamienny, gatunek I - orzech w ilości : 180 ton Ustala się minimalne wymagania dla dostarczonego węgla kamiennego: Orzech, gatunek I: Kaloryczność - 28 000 kJ/kg Zawartość siarki - do 0,8 % Zawartość popiołu - do 8 % Wilgotność - do 10 % Ilość opału dla poszczególnych kotłowni: Węgiel orzech /t/ Kotłownia w budynku szkolnym w Cedyni ul. Żymierskiego 21 -160 ton Kotłownia w budynku szkolnym w Piasku nr 63b - 20 ton Razem -180 ton Powyższe ilości dostaw opału do poszczególnych kotłowni będą zgłaszane na bieżąco przez Zamawiającego (telefonicznie) bez ograniczeń, co do częstotliwości zamówień w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia zamówienia lub innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wielkość poszczególnych transportów ustalana będzie przez Zamawiającego stosownie do bieżących potrzeb poszczególnych kotłowni. Zamawiający zastrzega sobie minimalną wielkość dostawy = 2 tony. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od: ilości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych, warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od bieżących potrzeb uzależnionych od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w trakcie obowiązywania umowy. Ewentualnie od ilości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. Dostawca zapewnia dostawę opału do poszczególnych kotłowni wraz z transportem i rozładunkiem. Węgiel powinien odpowiadać, co do jakości wymogom surowców energetycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania w energetyce cieplnej. Wykonawca obowiązany jest posiadać świadectwo (certyfikat) jakości, które należy każdorazowo dołączyć do faktury. Gwarancja jakości - minimum do 31.12.2011 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cedynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach