Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4456603, 4456073 , fax. 81 4456730
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4456603, 4456073, fax. 81 4456730
  REGON: 18960000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie termomodernizacji i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, który zawiera: a) projekt wykonawczy - architektura, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w branży budowlanej, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w branży elektrycznej, e) projekt wykonawczy - branża elektryczna, f) projekt wykonawczy - branża sanitarna, g) przedmiar robót w branży budowlanej nr 01/01/2019, h) przedmiar robót w branży budowlanej nr 02/01/2019, i) przedmiar robót w branży sanitarnej, j) przedmiar robót w branży elektrycznej. 2. Jakość użytych materiałów: 1/ użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 2/ w przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, jakości liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. W przypadku zaoferowania 36 miesięcznego terminu gwarancji jakości Wykonawca otrzyma 0 pkt. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu gwarancji niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty wg wzoru opisanego w SIWZ. Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 60 m-cy, w przypadku zaoferowania dłuższego terminu Zamawiający do obliczenia punktów w kryterium przyjmie termin gwarancji 60 miesięcy. 4. Zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawców wykonujących roboty budowlane: Na podstawie art. 29 ust 3a w związku z art. 36 ust 2 pkt 8 a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: Branża budowlana: Wykaz czynności wymagających umów o pracę w branży budowlanej: - roboty pokrywcze, izolacyjne oraz montażowe dot. obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - roboty ociepleniowe, tynkarskie i malarskie, - roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, - roboty murarskie i okładzinowe, - roboty brukarskie. Branża sanitarna: Wykaz czynności wymagających umów o pracę w branży sanitarnej: - demontaż rurociągów instalacji c.o. wraz z osprzętem, - demontaż kotłów c.o., - montaż rurociągów i osprzętu instalacji c.o. i węzła cieplnego, - próby szczelności zmontowanych instalacji, - montaż izolacji termicznej na rurociągach, - wykonanie rozruchów technologicznych, Branża elektryczna: Wykaz czynności wymagających umów o pracę w branży elektrycznej: - montaż rozdzielni głównej, - demontaż i montaż opraw oświetleniowych, - wykonywanie instalacji węzła cieplnego, - wykonanie instalacji fotowoltaicznej, - wykonanie instalacji odgromowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł. 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PNO/4/2019. 3.1. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 3.2. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy i do zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) albo notarialnie poświadczonej kopii. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału). Dokumenty i oświadczenia wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot występujący wspólnie. 6.6. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 6.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.6.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1. 6.6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców, b) dokumenty, o których mowa w pkt.6.1.2, 6.1.3, 6.3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie. 6.6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą poświadcza za zgodność z oryginałem odpowiednio Wykonawca lub te podmioty. 6.6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23, natomiast warunki określone w ust. 5.2.3 mogą spełniać łącznie. 6.6.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6.6.7. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujące wspólnie (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach