Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń szatni w budynku KS Lublinianka na dz. nr 2/69, obręb 41-Wieniawa, przy ul. Leszczyńskiego 19 w Lublinie, celem dostosowania do wymogów FIFA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 20-609 Lublin, ul. Filaretów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 51 00 , fax. 81 466 51 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Filaretów 44
  20-609 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01
  REGON: 60972765000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń szatni w budynku KS Lublinianka na dz. nr 2/69, obręb 41-Wieniawa, przy ul. Leszczyńskiego 19 w Lublinie, celem dostosowania do wymogów FIFA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń szatni w budynku KS Lublinianka na dz. nr 2/69, obręb 41-Wieniawa, przy ul. Leszczyńskiego 19 w Lublinie, celem dostosowania do wymogów FIFA. Zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, na którą składają się: Projekty Budowlano-Wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót. Planowana przebudowa polega na demontażu ścian działowych oraz wykonaniu nowych ścian działowych, montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej. Planowany remont polega na pracach wykończeniowych tynkarskich, glazurniczych i malarskich. Prace mają zapewnić dostosowanie istniejących pomieszczeń szatni do aktualnych przepisów oraz poprawić atrakcyjność i funkcjonalność pomieszczeń, a przede wszystkim spełnić wymagania stawiane przez FIFA. Remont instalacji wewnętrznych wg projektów branżowych. W zakres robót wchodzą: - roboty rozbiórkowe, - roboty remontowe ogólnobudowlane wykończeniowe, - roboty remontowe instalacji c.o. i c.w.u., - roboty remontowe instalacji kanalizacji sanitarnej, - roboty remontowe wentylacji, - roboty remontowe instalacji elektrycznej. Zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W prowadzonym postępowaniu nie występuje taka okoliczność
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Dokument określony powyżej składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. II. Dokumenty składane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wymienione w pkt 6.1 oraz 6.2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 6.3 SIWZ a także formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. 4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Z treści pełnomocnictwa winien dokładnie wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym również Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie i dokumenty wskazane w pkt 6.1 ppkt. 1) oraz w pkt 6.3 ppkt. 1) SIWZ. Dokument określony w pkt 6.2 SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Pozostałe dokumenty wymienione pkt 6.1 oraz pkt 6.3 SIWZ wymagane będą od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach