Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 752 05 20 , fax. 89 752 05 31
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  ul. Wojska Polskiego 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 752 05 20, fax. 89 752 05 31
  REGON: 51074344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Kętrzynie, w celu poprawy ich sprawności energetycznej, a w szczególności poprawy współczynników przenikania ciepła zewnętrznych przegród budowlanych. Przedmiot zamówienia polega m.in. na remoncie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian piwnic, dociepleniu stropu oraz wymianie oświetlenia klatki schodowej w 6 budynkach. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem niżej wskazanych części: Część I- Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 7; Część II - Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 9 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (2 pś); Część III - Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 1 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (4 pś); Część IV - Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 8 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (6 pś); Część V- Termomodernizacja budynku ul. Chopina 19 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (6 pś); Część VI- Termomodernizacja budynku ul. Pocztowa 10 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (4 pś); Część VII -Termomodernizacja budynku ul. Chopina 13A Etap I i Etap II wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (11 pś). 4. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. Załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania oferty i mogą nie obejmować wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, którymi charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 7. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. 8. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP- dotyczy wszystkich 7 części od I do VII: 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7a-7h do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2) Osoby wskazane w ppkt. 1) winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 6a-6g do SIWZ. 9. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy PZP- dotyczy części I i II 1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby w zakresie części I Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 7 i części II - Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 9 wraz z montażem oświetlenia energooszczędnego (2 pś) Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnił dodatkowo minimum jedną osobę należącą do jednej z niżej wymienionych grup społecznie marginalizowanych: a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.); b) młodociane, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; c) niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.), d) inne osoby niż określone w lit. a-c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.217 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które będą bezpośrednio uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. 2) Osoby z wyżej wymienionych grup społecznie marginalizowanych winny zostać zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat), przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia większej liczby osób na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepełny wymiar czasu pracy nie może być niższy niż ½ etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie może być mniejsza niż 1 etat przyjmując, że pełny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat. 3) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: a) zatrudnienia ww. osób, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty podpisania umowy dotyczącej realizacji zamówienia. b) przedłożenia Zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia - w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamówienia. Zatrudnienie ww. osób powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4) Sposób dokumentowania i termin zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 6a-6b do SIWZ. 10. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4- „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.2- „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, 2. wadium w wysokości: - dla części I - 5 000 zł; - dla części II - 5 000 zł; - dla części III - 5 000 zł; - dla części IV - 5 000 zł; - dla części V - 5 000 zł; - dla części VI - 5 000 zł; - dla części VII - 5 000 zł;; należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 08.04.2020 r. do godz. 09.00, 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. 5. Wadium winno być złożone odrębnie dla każdej części, stosownie do części, w których Wykonawca składa oferty. 6. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oryginał poręczenia lub gwarancji, przy czym należy go dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 9. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a) w art. 46 ust. 4a ustawy PZP, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) w art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać: 1) Wypełniony ( w zakresie części, w której składana jest oferta) i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ (stosowanie do części, w których składana jest oferta); ; 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 3 do SIWZ (stosowanie do części, w których składana jest oferta); 4) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zał. nr 8a-8g do SIWZ (stosownie do części, w której składana jest oferta); 5) dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach