Przetargi.pl
USŁUGA OBSŁUGI RATOWNICZEJ KĄPIELISK SEZONOWYCH CRS UKIEL W OLSZTYNIE W 2020 ROKU (II POSTĘPOWANIE)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 335 132 , fax. 895 335 132
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
  ul. Żołnierska
  10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 335 132, fax. 895 335 132
  REGON: 28056355900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA OBSŁUGI RATOWNICZEJ KĄPIELISK SEZONOWYCH CRS UKIEL W OLSZTYNIE W 2020 ROKU (II POSTĘPOWANIE)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa obsługi ratowniczej kąpielisk sezonowych Centrum Rekreacyjno Sportowego UKIEL w Olsztynie w roku 2020 (II postępowanie) Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: • Ustawa z dn. 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) • ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 350 tekst jednolity, z późn. zm.), • ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 tekst jednolity, z późn. zm.), • aktualnym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U.2012 r., poz.108), • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dot. wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012 r., poz.261), • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286), • Audytem Bezpieczeństwa opracowanym dla CRS Ukiel w Olsztynie, • Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp. i art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: zł. 4.000,00 (słownie: cztery tysiące zł) 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w PKO BP nr rachunku 64 1020 3541 0000 5602 0291 0966, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu A.171.4.2020 na usługę obsługi ratowniczej kąpielisk sezonowych CRS Ukiel w 2020 (II postępowanie). 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że uzyskał zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych do wykonywania ratownictwa wodnego i w jej myśl jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 18.08.2011 r. O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350 )
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem zał. nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie - zał. nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach