Przetargi.pl
Dostawa grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm i 5,6-11,2 mm w łącznej ilości 750 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (55) 248-24-41, , fax. (55) 248-55-15
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
  Dworcowa 6
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (55) 248-24-41, , fax. (55) 248-55-15
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm i 5,6-11,2 mm w łącznej ilości 750 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne (w miarę potrzeb Zamawiającego ) dostawy grysów kamiennych frakcji 2-5,6 mm i 5,6-11,2 mm w łącznej ilości 750 ton. Zamówienie obejmuje dostawę : a) grysów kamiennych frakcji 2-5,6mm, w łącznej ilości do 400 ton; b) grysów kamiennych frakcji 5,6-11,2 mm, w łącznej ilości do 350 ton. Koszt transportu mieszanki grysów leży po stronie Wykonawcy. 2. Wymagania dotyczące kruszywa. Kruszywo musi spełniać wymagania PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone grysy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (odpowiedni certyfikat lub deklaracje zgodności z wymaganą normą). 3. Sposób realizacji zamówienia. 3.1. Łączna jednorazowa dostawa do siedziby Zamawiającego w ilości minimalnej 24 ton, ilości maksymalnej 72 ton. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 3.2. Zamówienie należy zrealizować w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą Wykonawcy (maksymalnie w ciągu 4 dni), licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania telefonicznego lub e-mailem przez Zamawiającego. 3.3. Miejsce załadunku winno posiadać wagę samochodową. Każdorazowy odbiór dostawy potwierdzony dołączonym dokumentem Wz . W przypadku braku w/w dokumentu dostawa będzie zwrócona na koszt Wykonawcy. 3.5. Zamawiający ma prawo przed odbiorem dostawy zażądać ważenia kontrolnego na wadze wskazanej przez Zamawiającego, w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowca). W przypadkach stwierdzenia różnicy podczas ważenia kontrolnego, Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowca) sporządzi protokół różnic. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie grysu w dniu odbioru. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że grys jest wolny od wad, a w szczególności, że jest zgodny pod względem ilościowym i jakościowym z zamówieniem. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości zamawianej grysu. 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 14.21.20.00-0. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert tj. nie później niż do dnia 31.03.2020r. do godz. 10:00 w wysokości: 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100); 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz.359). 3. Wadium w pieniądzu : a) wadium w formie przelewu należy wpłacić na konto 92 1020 1752 0000 0702 0006 8676 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu nr DM.252.9.2020 na dostawy grysów kamiennych frakcji 2/5,6mm i 5,6/11,2mm w ilości łącznej 900ton”; b) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w siwz, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami siwz. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta /poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Poza formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, b) dokument wniesienia wadium, c) dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale V i VI które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach