Przetargi.pl
Wykonanie systemów klimatyzacji w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, Jagiellońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914329500, , fax. 914329501
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
  Jagiellońska 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914329500, , fax. 914329501
  REGON: 81073345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemów klimatyzacji w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na wykonaniu systemów klimatyzacji w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II)”. 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania. 2.1. Zakres zamówienia: 1) wymagania ogólne: przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji typu VRF (ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego) wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej i instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej) w budynku Apteki Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie oraz świadczenie obsługi serwisowej, w tym przeglądy okresowe, w całym okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę: a) wyposażenie - system typu VRF dwururowy - jednostka zewnętrzna: - spiralne sprężarki wysokoprężne o dużej wydajności, - DC-inwerterowa technika sterowania, - bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora, - inteligentny system reagowania na nagły wzrost zapotrzebowania poszczególnych jednostek wewnętrznych na moc, - faktyczna długość orurowania: min. 165 m, - przewyższenie najwyższej i najniższej jednostki wewnętrznej: min. 5 m, - tryb grzania i chłodzenia, - przepływ powietrza: min. 11700 m3/h, - liczba sprężarek: 2, - min. liczba podłączanych jednostek wewnętrznych: 16 kpl., - czynnik chłodniczy: R410A, - znamionowa wydajność chłodnicza (kW): min. 40 kW, - znamionowa wydajność grzewcza (kW): min. 45 kW. b) wyposażenie - system typu VRF dwururowy - jednostki wewnętrzne: - jednostki ścienne – kolor biały, tryb cichej pracy, filtr pleśniobójczy, min. znamionowa wydajność chłodnicza / grzewcza (kW): 2 szt. - 2.2 / 2.5 kW, 2szt. - 3.6 / 4 kW, - jednostka sufitowo - przypodłogowa - inteligentny przepływ, kolor biały, tryb cichej pracy, filtr pleśniobójczy, min. znamionowa wydajność chłodnicza / grzewcza (kW): 4 szt. – 5 / 5.6 kW, 1 szt. - 7.1 / 8.5 kW. c) pozostałe wyposażenie - sterownik przewodowy - 9 szt., - pilot bezprzewodowy – 6 szt., - instalacja z rur miedzianych. 2) pomieszczenia: 3) zakres robót: a) przygotowanie podłoża pod montaż jednostki zewnętrznej – demontaż kostki polbrukowej, pogłębienie wykopu, wykonanie podsypki piaskowej gr. 100 mm, wykonanie płyty fundamentowej o wymiarach około 1500 x 1000 x 150 mm lub odpowiednio większej dostosowanej do wymiarów zewnętrznych jednostki, wystającej około 10 cm ponad poziom istniejącego chodnika, b) wykonanie instalacji wraz z izolacją termiczną rurociągów, c) wykonanie odpływów skroplin od jednostek wewnętrznych – pompki skroplin, d) wykonanie instalacji zasilania elektrycznego jednostki zewnętrznej i wewnętrznych (od rozdzielni), e) montaż sterowników naściennych, f) wykonanie instalacji sterowania pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną, g) wykonanie przebić, bruzd lub montaż listew instalacyjnych – wg indywidualnych ustaleń na etapie montażu, h) zaślepienie, uszczelnienie przebić oraz naprawa bruzd z wykonaniem gładzi i malowaniem w kolorze ścian w zakresie wykonywanych prac po montażu systemu, i) montaż jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych, j) napełnienie instalacji klimatyzacji czynnikiem R410A, k) wykonanie próby ciśnieniowej instalacji, l) uruchomienie, rozruch i sprawdzenie działania systemu klimatyzacji, m) wykonanie ogrodzenia dla jednostki zewnętrznej, n) wykonanie dokumentacji powykonawczej klimatyzacji i zasilania elektrycznego obejmującej m. in.: rzuty z zaznaczeniem lokalizacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wraz z opisem, zaznaczeniem trasy instalacji chłodniczej, elektrycznej i skroplin wraz z pełną specyfikacją sprzętową (atesty, certyfikaty, aprobaty itp.), o) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, tj. wskazanych przez niego osób, z użytkowania urządzeń klimatyzacyjnych, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru robót, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym: - Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia najpóźniej na dzień przed odbiorem końcowym, - szkolenie przeprowadzone będzie w terminie i godzinach wskazanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem tiret drugi, - minimalny czas trwania jednego szkolenia wynosi 2. pełne godziny zegarowe. p) świadczenie obsługi serwisowej w okresie udzielonej przez Wykonawcę rękojmi / gwarancji, jednak nie krótszym niż 3 lata (termin minimalny) od daty odbioru instalacji klimatyzacji przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta urządzeń, - gwarancja obejmuje obowiązkowe, narzucone przez producenta usługi serwisowe wraz z okresowymi przeglądami i konserwacją, - gwarancja obejmuje m.in: czas i koszty dojazdu serwisanta, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzeń, naprawę, wymianę części zamiennych, wymianę materiałów i elementów eksploatacyjnych oraz zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych, - po każdej planowej czynności serwisowej oraz po każdej naprawie Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportu serwisowego zawierającego opis wykonywanych czynności serwisowych lub opis wykonywanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej, - Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji, do dokonania co najmniej jednego nieodpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z konserwacją, w każdym roku obowiązywania gwarancji, na warunkach wynikających z gwarancji producenta, - Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanych urządzeń oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 72 godzin od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia uszkodzenia, - w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w tiret piąty, bądź niestawiennictwa na oględziny w terminie tam określonym, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, - w przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy, pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy. q) wymagane protokoły, pomiary instalacji chłodniczej, elektrycznej, r) wymagane dokumenty odbiorowe zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru Zamawiającego. 4) dokumentacja poglądowa: rzut poglądowy architektoniczny pomieszczeń Apteki Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z oznaczeniem miejsc montażu jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych. 2.2. Podstawa wykonania zamówienia. 1) opis przedmiotu zamówienia, 2) dokumentacja projektowa, 3) STWiORB, 4) wizja lokalna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100 zł). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 35/2019”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016.0.359). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 2) musi obejmować cały okres związania ofertą, 3) powinno być wystawione na Zamawiającego, 4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP, 3) dowód wniesienia wadium, 4) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach