Przetargi.pl
Wykonanie sieci okablowania strukturalnego oraz wykonanie przyłącza światłowodowego

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 20 21 , fax. 46 833 32 28
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 833 20 21, fax. 46 833 32 28
  REGON: 10102334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie sieci okablowania strukturalnego oraz wykonanie przyłącza światłowodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Etap I - zaprojektowanie okablowania strukturalnego dla budynku znajdującego się na terenie Oddziału Pszczelnictwa w Puławach oraz zaprojektowanie przyłącza światłowodowego do sieci PULMAN. Etap II - wykonanie robót budowlanych składające się z dwóch części: Część 1 - wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci PULMAN. Część 2 - wykonanie okablowania strukturalnego w budynku wraz z dedykowaną siecią zasilającą 230 V. Zadanie obejmuje dwa etapy: etap projektowania oraz etap wykonawczy składający się z dwóch części: wykonania sieci światłowodowej i wykonania okablowania strukturalnego. Zakres etapu I: 1. Opracowanie projektu budowlanego/instalacyjnego w zakresie niezbędnym do uzyskania niezbędnych pozwoleń, wyceny kosztorysowej i niezbędnym do realizacji robót budowlanych - po 5 egzemplarzy każdej branży w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie zapisu i PDF. 2. Sporządzenie kosztorysu uproszczonego - po 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie zapisu i PDF. 3. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (IBIOZ) - po 5 egzemplarzy każdej branży w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie zapisu i PDF. 4. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Zakres etapu II: 100% wartości robót budowlanych i instalacyjnych - zakres etapu opisuje program funkcjonalno-użytkowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach