Przetargi.pl
dostawa rogatek leśnych

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-073 Łódź, ul. Legionów 113
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6322647 , fax. 042 6325841
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi
  ul. Legionów 113 113
  91-073 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6322647, fax. 042 6325841
  REGON: 47074268300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa rogatek leśnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rogatek leśnych w następujących ilościach: 500 sztuk rogatek (szlabanów) o długości 4m 250 dodatkowych metrów bieżących rogatek (szlabanów) (do szlabanów dłuższych niż 4m) 200 podpór dodatkowych stosowanych przy rogatkach( szlabanach )długich 250 kluczy dodatkowych do rogatek Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaoraz warunki realizacji zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349281102
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach