Przetargi.pl
Droga Nr 16 w leśnictwie Sieniec - roboty budowlane.

Nadleśnictwo Wieluń ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Żeromskiego 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8438191 , fax. 043 8438191
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wieluń
  ul. Żeromskiego 5 5
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 043 8438191, fax. 043 8438191
  REGON: 73000209900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.lasy.gov.pl/web/wielun
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wieluń

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Droga Nr 16 w leśnictwie Sieniec - roboty budowlane.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na odcinku drogi nr 16 o długości 2550 mb w leśnictwie Sieniec-Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie. Roboty będą polegały na Usunięciu odrośli i krzaków Zdjęciu humusu Uformowaniu korpusu drogowego Odtworzenie zrośniętych rowów przydrożnych Dowiezienie gruntu na uzupełnienie nasypów na zniszczonych odcinkach drogi Uzupełnienie, uformowanie i zagęszczenie zniszczonych nasypów Wyrównanie ubytków podłoża kruszywem łamanym ze skały twardej wylewowej(np. granit, bazalt, gabro, melafir) o uziarnieniu ciągłym od 0 do 31,5 mm Remont zjazdów, mijanek i przepustów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.lasy.gov.pl/web/wielun
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach