Przetargi.pl
Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Urząd Gminy Strzelce ogłasza przetarg

 • Adres: 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 3566601, 3566614 , fax. 0-24 3566615
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Strzelce
  ul. Leśna 1 1
  99-307 Strzelce, woj. łódzkie
  tel. 0-24 3566601, 3566614, fax. 0-24 3566615
  REGON: 00055158500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugstrzelce.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 /we wszystkie dni nauki szkolnej/. PRZYWOZY - średnio dziennie około 80 kilometrów. Kurs I 6:40 - 6:55 Trębki - Przyzórz( OSP)- Muchnice ( Marianka)- Muchnice (szkoła) - Strzelce Kurs II 7:00 - 7:30 Strzelce-Muchnice - Sójki P. -Sójki(tartak)- Muchnów (droga na Dębinę)-Muchnów (kapliczka)-Muchnów (szkoła) - Bociany -Strzelce Kurs III 7:35 - 8:00 Strzelce - Aleksandrów - Holendry (przystanek PKS)-Sieraków -Kozia Góra - Niedrzaków (krzyż)-Niedrzaków (sklep)- Długołęka - Glinice - Kozia Góra - Strzelce Kurs IV 8:05 - 8:40 Strzelce - Aleksandrów - Holendry (przystanek PKS)-Sieraków -Kozia Góra - Niedrzaków (krzyż)-Niedrzaków (sklep)- Długołęka - Glinice - Kozia Góra - Strzelce Kurs V 8:50 - 9:10 Strzelce -Sójki Parcel - Sójki (tartak) - Muchnów - Bociany - Strzelce ODWOZY - zgodnie z harmonogramem odjazdów (zostanie ustalony po sporządzeniu planu lekcji w szkołach) wg zlecenia dyrektora / średnio dziennie około 120 kilometrów/. Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji tras wg zaistniałych potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugstrzelce.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach