Przetargi.pl
Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Włościbórz, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na dz. nr 191/29 obręb Piotrowice

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-411 Koszalin, Partyzantów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (94) 347-31-32, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
  Partyzantów 15a
  75-411 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (94) 347-31-32, , fax. -
  REGON: 36784953800059
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Włościbórz, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na dz. nr 191/29 obręb Piotrowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Włościbórz, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie na działce nr 191/29 obręb Piotrowice, to jest: stodoła – nr inwentarzowy: 00006/63 – etap I robót, tuczarnia – nr inwentarzowy: 00006-781 – etap I robót, wypajalnia – nr inwentarzowy: 00006/479 – etap I robót, chlewnia – nr inwentarzowy: 00006/113 – etap II robót, jałownik – nr inwentarzowy: 00006/182 – etap II robót, bukaciarnia – nr inwentarzowy: 00006/481 – etap II robót, instalacja kanalizacyjna – nr inwentarzowy: 00006/127 – etap II robót, instalacja wodociągowa – nr inwentarzowy: 00006/552 – etap II robót, zewnętrzna sieć wodociągowa – nr inwentarzowy: 00006-476 – etap II robót, zewnętrzna sieć wodociągowa – nr inwentarzowy: 00006-480 – etap II robót, odwiert studni – nr inwentarzowy: 00006/498 – etap II robót, linia napięcia – nr inwentarzowy: 00006/131 – etap II robót, linia napięcia – nr inwentarzowy: 00006/482 – etap II robót, linia napięcia – nr inwentarzowy: 00006/483 – etap II robót, drogi – nr inwentarzowy: 00006/488 – etap II robót, utwardzenie placu gorzelni – nr inwentarzowy: 00006/808 – etap II robót, zbiornik ścieków – nr inwentarzowy: 00006/474 – etap II robót, zbiornik ścieków – nr inwentarzowy: 00006/477 – etap II robót, zbiornik ścieków – nr inwentarzowy: 00006/478 – etap II robót, zbiornik betonowy na gnojowicę – nr inwentarzowy: 0006/487 (ew. pozabilansowa) – etap II robót. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 1) całkowitą rozbiórkę powyżej wymienionych budynków i budowli wraz z posadzką i fundamentami – dotyczy etapu I i II, 2) uporządkowanie i oczyszczenie terenu z gruzu i innych pozostałości po rozbiórce oraz usunięcie ich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach (UWAGA AZBEST, PAPA!!!) – dotyczy etapu I i II, 3) wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki – dotyczy etapu I i II, 4) plantowanie do poziomu terenu otaczającego i uporządkowanie terenu – dotyczy etapu I i II, 5) wykonanie zabiegu talerzowania na całej powierzchni działki po zakończonej rozbiórce – dotyczy etapu II, 6) dostarczenie w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania protokołu końcowego robót powykonawczej inwentaryzacji geodezyjno-kartograficznej z naniesionymi zmianami po przeprowadzonej likwidacji obiektów, wraz z oświadczeniem uprawnionego geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu technicznego we właściwym starostwie powiatowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Do uczestnictwa w postępowaniu wymagane jest wadium. Wysokość wadium dla zadania ustala się w kwocie: 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. Wadium należy wnieść do dnia 02.10.2020r. do godziny 10:00. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie w banku BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją: „Wadium – usługi w zakresie rozbiórki – Piotrowice dz. nr 191/29”. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądzu należy deponować w oryginale, w biurze podawczym, w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 12.5. SIWZ. Wadium wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp musi: a) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia); b) wskazywać beneficjenta – Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie, 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 15A; c) określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą); d) określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium); e) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego; f) zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, g) być ważne przez cały okres terminu związania ofertą. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, wysokości lub formie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach