Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Pyrzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 39 70 320 , fax. 91 39 70 314
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyrzyce
  Plac Ratuszowy 1
  74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 39 70 320, fax. 91 39 70 314
  REGON: 81116857110000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dystrybucja (usługa kompleksowa) energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych, tj. dla punktów poboru energii elektrycznej innych niż oświetlenie uliczne i drogowe oraz dla punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego. 2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych. Zestawienie punktów poboru energii (zwanych dalej w treści PPE) wyszczególniono w załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do 105 PPE o łącznym wolumenie max 10% 1 066 117 kWh w okresie objętym zamówieniem. 4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie objętym zamówieniem (od dnia wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ do dnia 31.12.2021 r. – dla wszystkich PPE) dla poszczególnych jednostek.:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Formularz ofertowy. 3.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy). 4. Oświadczenie Wykonawcy składane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 5. Oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 9OSD) na zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD – przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach