Przetargi.pl
Wykonaniu rocznego okresowego przeglądu i kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych przez PWK „Płonia” Sp. z o.o. – 2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Fabryczna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 462 100 , fax. 957 462 100
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o.o.
  ul. Fabryczna 5
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 462 100, fax. 957 462 100
  REGON: 32061076500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwkplonia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "PŁONIA" Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonaniu rocznego okresowego przeglądu i kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych przez PWK „Płonia” Sp. z o.o. – 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) okresowego rocznego przeglądu i kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Obiekty zarządzane przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. objęte przeglądem wymieniono poniżej: 1. Stacja uzdatniania wody w Nowej Dziedzinie (SUW Nowa Dziedzina), m. Nowa Dziedzina, 74 320 Barlinek, dz. nr 24/29 obręb Strąpie; 2. Stacja uzdatniania wody w Krzynce (SUW Krzynka), m. Krzynka, 74-320 Barlinek, dz. nr 81/39 i 81/40 obręb Krzynka; 3. Stacja uzdatniania wody w Lutówku (SUW Lutówko), m. Lutówko, 74 320 Barlinek, dz. nr 361/6 obręb Równo; 4. Stacja uzdatniania wody w Rychnowie (SUW Rychnów), m. Rychnów, 74 320 Barlinek, dz. nr 187/2 obręb Rychnów; 5. Stacja uzdatniania wody w Mostkowie (SUW Mostkowo), m. Mostkowo, 74 320 Barlinek, dz. nr 96/4 obręb Mostkowo; 6. Stacja uzdatniania wody w Moczkowie (SUW Moczkowo), m. Moczkowo, 74-320 Barlinek, dz. nr 273/1 obręb Moczkowo; 7. Stacja uzdatniania wody w Dzikowie (SUW Dzikowo), m. Dzikowo, 74-320 Barlinek, dz. nr 94 obręb Dzikowo; 8. Stacja uzdatniania wody w Barlinku (SUW Barlinek), ul. Strzelecka 24, 74 320 Barlinek, dz. nr 647 obręb 2 Barlinek; 9. Oczyszczalnia ścieków w Barlinku (OŚ Barlinek), ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, dz. nr 555 10. Oczyszczalnia ścieków w Mostkowie m. Mostkowo, 74 320 Barlinek, dz. nr 4/138 obręb Mostkowo; 11. Oczyszczalnia ścieków w Rychnowie m. Rychnów, 74 320 Barlinek, dz. nr 421/1 obręb Rychnów; 12. Opis przedmiotu zamówienia. i. przekazanie dla każdego z obiektów jednego egzemplarza protokołu z przeprowadzonego przeglądu, papierowego wraz z kopią elektroniczną (plik graficzny lub *pdf), zawierającego wyniki oględzin, opis stanu obiektu, odnośne uwagi i ocenę końcową, ii. przekazanie zbiorczego zestawienia uwag i zaleceń z przeprowadzonych oględzin stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71315400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną