Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Sąd Okręgowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7459319, 7459200 , fax. 85 7421824
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Białymstoku
  ul. M. C. Skłodowskiej 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 7459319, 7459200, fax. 85 7421824
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe: 1.1 Część 1 – Odnowienie ścian i sufitów holu I pietra i głównej klatki schodowej od I pietra do parteru w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1; 1.2 Część 2 – Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 oraz przy ul. Gen. J. Bema 11 w Białymstoku; 1.3 Część 3 – Remont schodów w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ, Załącznik nr 1b do SIWZ i Załącznik nr 1c do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6a do SIWZ, Załącznik nr 6b do SIWZ i Załącznik nr 6c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca wraz z ofertą złoży: 1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4) Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach