Przetargi.pl
Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektów: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – części I-VIII zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – części IX-X zamówienia

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ogłasza przetarg

 • Adres: 15-441 Białystok, Spółdzielcza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 653 77 00 , fax. (085) 732 95 05
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
  Spółdzielcza 8
  15-441 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 653 77 00, fax. (085) 732 95 05
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot z art. 3, ust. 1, pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektów: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – części I-VIII zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – części IX-X zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-VIII zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części IX-X zamówienia. 2. Zamówienie jest podzielone na dziesięć części: 1) w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkoleń gastronomicznych: a. Szkolenia barman; b. Szkolenie barista. II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia operatora wózków jezdniowych; III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym obsługę programu komputerowego kadrowo - płacowego Optima; IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia na kasjera walutowego; V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obsługi kasy fiskalnej; VI część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym Excel dla średnio zaawansowanych; VII część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym zawód pośrednik w obrocie nieruchomościami; VIII część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia pilot wycieczek. 2) w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”: IX część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie szkolenia spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi; X część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia z obsługi kasy fiskalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z podziałem na poszczególne części zamówienia, został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80210000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu - w ramach wszystkich części zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), 2) program szkoleń, zawierający opis co najmniej elementów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz planowany harmonogram realizacji szkoleń wraz ze wskazaniem adresu miejsca realizacji szkolenia oraz imiona i nazwiska osób, które będą prowadzić szkolenia, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), 4) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ), 5) zobowiązanie innego podmiotu (Załącznik nr 7 do SIWZ) – w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 6) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Pzp. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach