Przetargi.pl
Wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w szkołach podstawowych na terenie miasta Bielska-Białej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971680 , fax. 33 4971786, 8227539
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  Plac Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971680, fax. 33 4971786, 8227539
  REGON: 072181741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w szkołach podstawowych na terenie miasta Bielska-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane i elektryczne w szkołach podstawowych na terenie miasta Bielska-Białej, tj. w Szkole Podstawowej nr 3 (roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty remontowe i renowacyjne, instalacje elektryczne), w Szkole Podstawowej nr 13 (roboty naprawcze i konserwacja dachu) oraz w Szkole Podstawowej nr 29 (roboty naprawcze i konserwacyjne dachu, wymiana drzwi wewnętrznych i remont schodów zewnętrznych). Część nr 1- Szkoła Podstawowa nr 3 Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Antoniego Osuchowskiego 8 w Bielsku-Białej, obejmujące w szczególności: - roboty rozbiórkowe i demontażowe, - roboty remontowe i renowacyjne (min. tynkowanie i malowanie ścian, wymiana osłon grzejnikowych, malowanie grzejników, renowacja drzwi wewnętrznych, wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych), - instalacje elektryczne. Część nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 13 Roboty ogólnobudowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Lipnickiej 226 w Bielsku-Białej, obejmujące w szczególności: - roboty naprawcze i konserwacja dachu (wymiana podbitki dachu, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich). Część nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 29 Roboty ogólnobudowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Jana Chrzciciela 34 w Bielsku-Białej, obejmujące w szczególności: - roboty naprawcze i konserwacyjne dachu, - wymianę drzwi wewnętrznych, - remont schodów zewnętrznych. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj.: dla Części 1 -prace wykończeniowe, prace instalacyjne - elektryczne, dla Części 2 i 3 -- prace dekarskie. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorach umów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien wraz z ofertą przedłożyć Zobowiązanie innych podmiotów (w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), na zasobach których Wykonawca będzie polegał. Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, iż Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wszyscy Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - składa każdy z wykonawców 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 6. Kosztorys ofertowy (kosztorysy ofertowe) sporządzony w oparciu o niniejszą SIWZ wraz z załącznikami, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności rg, kp, zysk itp.) oraz cenę ogółem. Wskazanym jest: - aby w przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jeden kosztorys ofertowy, wraz z kosztorysami złożyć ich zestawienie, - złożenie kosztorysu(-ów) w formie uproszczonej, ale dopuszcza się również kosztorys(-y) w formie szczegółowej. Kosztorys uproszczony winien zawierać ilości robót i cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej, tabelę elementów scalonych i wyszczególnione składniki ceny – rg, kp, zysk. Zaleca się sporządzenie kosztorysu na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 867 ). 7. W przypadku relizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców - wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców. 8. W przypadku zastosowania materiałów i/lub urządzeń zamiennych (równoważnych) - wykaz materiałów i/lub urządzeń zamiennych wraz z dowodami w języku polskim potwierdzającymi ich równoważność do tych przyjętych przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach