Przetargi.pl
Dostawa urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 28836600028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.1 – nr 2.4 2) Parametry techniczne – załączniki nr 2.1a – nr 2.4a 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery odrębne zadania, w tym: Zadanie nr 1 – LICZNIK CZĄSTEK Zadanie nr 2 – WYTRZĄSARKA Zadanie nr 3– WAGA LABORATORYJNA Zadanie nr 4 – KOMORY LAMINARNE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm. ). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: 1) W zakresie zadania nr 1: - certyfikatu CE lub deklaracji zgodności (potwierdzających oznakowanie CE) - deklaracji zgodności z normą ISO 21501-4 - katalogu lub folderu ze zdjęciami przedstawiającymi zaoferowany przedmiot zamówienia 2) W zakresie zadania nr 2: - certyfikatu CE lub deklaracji zgodności (potwierdzających oznakowanie CE) - katalogu lub folderu ze zdjęciami przedstawiającymi zaoferowany przedmiot zamówienia 3) W zakresie zadania nr 3: - certyfikatu CE lub deklaracji zgodności (potwierdzających oznakowanie CE) - katalogu lub folderu ze zdjęciami przedstawiającymi zaoferowany przedmiot zamówienia 4) W zakresie zadania nr 4: - certyfikatu CE lub deklaracji zgodności (potwierdzających oznakowanie CE) dla pozycji nr 1 oraz nr 2 - katalogu lub folderu ze zdjęciami przedstawiającymi zaoferowany przedmiot zamówienia dla pozycji nr 1 oraz nr 2 - deklaracji zgodności z normą EN 12469:2000 dla pozycji nr 1, - deklaracji zgodności z normą ISO 14644; EN 61010-1, EN 61000-6, EN 11201 dla pozycji nr 2, - dokumentu poświadczającego uprawienia pracownika Wykonawcy do przeprowadzenia procedury Kwalifikacji (pozycja nr 22- Parametry Techniczne, załącznik nr 2.4 a do SIWZ) 2. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach