Przetargi.pl
Modernizacja ulicy Cmentarnej (ulica, chodniki i murek)

Gmina Pyskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 326 000 , fax. 323 326 002
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pyskowice
  ul. Strzelców Bytomskich 3
  44120 Pyskowice, woj. śląskie
  tel. 323 326 000, fax. 323 326 002
  REGON: 27625759300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pyskowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ulicy Cmentarnej (ulica, chodniki i murek)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Modernizacja ulicy Cmentarnej (ulica, chodniki i murek) Modernizacja ul. Cmentarnej została zaprojektowana w Dokumentacji technicznej zadania pn: Remont (modernizacja ul. Cmentarnej, Tylnej, Karola Miarki). Zadanie zostało zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, po uzyskaniu pozwolenia nr 2508/15 z dnia 18 listopada 2015 r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Decyzja nr 1586/2016 z dnia 27.07.2016 r. Śląski Wojewódzki konserwator Zabytków wyraził zgodę na ułożenie kostki brukowej typu starobruk na terenie remontowanych chodników. Ulica Cmentarna zlokalizowana jest w granicach staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Pyskowice objętego indywidualną ochroną konserwatorską. Dotychczasowe działania polegały jedynie na drobnych naprawach. W ramach zadania planuje się wyrównanie ulicy Cmentarnej, która jest w wielu miejscach pozapadana. Dotychczasowe ustalenia mówią, że prawdopodobnie pod kostka znajduje się jedynie dość gruba warstwa piasku. Część zapadlisk przykryta jest warstwą asfaltobetonu. Założono, że pod asfaltobetonem znajduje się kostka kamienna do odzyskania. Chodniki z płytek betonowych będą wymienione na kostkę granitową „starobruk” Wzdłuż modernizowanych chodników istniejące krawężniki będą wymienione na krawężniki kamienne 15x30. W obrębie murku planuje się wykonania następujących prac: ręczne odczyszczenie z uzupełnieniem fugowania. Wymianę przykrycia z płyt betonowych. Montaż ogrodzenia wysokości 50-80 cm. Konstrukcja ogrodzenia powinna zapewnić przeniesienie sił poziomych. Zakres robót 1. Modernizacja ulicy - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie grubość nawierzchni ok. 5 cm 250,0 m2 - rozebranie nawierzchni z trylinki 20,0 m2 - rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, znajdującej się pod nawierzchnią bitumiczną, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego wbudowania 200,0 m2 - rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. ok. 18/20 cm 100,0 m2 - nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 18/20 (kostka nowa) 100,0m2 - nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 18/20 (kostka z odzysku) 300,0 m2 2. Naprawa murku - ręczne karczowanie drzew wrastających w murek 3 szt - zdjęcie i utylizacja donic i bariery stalowej i przykrycia murku z płyt chodnikowych na dł. 48.0 m - czyszczenie powierzchni murku ręcznie 5.880,0 dm2 - spoinowanie murów z wykuciem luźnych spoin ok. 50% powierzchni 28,8 m2 - odbicie starych tynków, gruntowanie podłoża, umocnienie siatki podtynkowej, wykonaniem tynków cienkowarstwowych silikonowych, faktura kamyczkowa, (tynk zmywalny i zabezpieczony przeciw mchom i porostom) 45.0 m2 ułożenie daszku dwuspadowego betonowego o szerokości 60 cm na zaprawie cementowej zagładzeniowej, izolacji z płynnej folii i na kleju 50 mb - bariery ochronne stalowe, ocynkowane malowane proszkowo wys. 50 cm, w celu zabezpieczenia różnicy wysokości pomiędzy chodnikiem i parkingiem. Wielkość prześwitu pomiędzy elementami bariery do 15 cm 48,0 m 3. Modernizacja chodnika - rozbiórka starych i ułożenie nowych krawężników granitowych 15x30 na ławie betonowej 274,0 m - rozbiórka obrzeży 6x20 m i ułożenie nowych obrzeży 15x30 128,0 m - rozbiórka płytek chodnikowych 35x35 i ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm (starobruk) na podbudowie 272,95 m2 - nowy chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm (starobruk) z korytowaniem i podbudową 84,56 m2 - wjazdy z kostki brukowej (starobruk) ciemnoszarej 19,80 m2 - odwodnienie liniowe chodnikowe 9,40 m Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 5a i 5b do SIWZ, przedmiarem robót załączniki nr 4 do oraz z Dokumentacją techniczną (w części dotyczącej ul. Cmentarnej) i rysunkami poglądowymi stanowiącymi załączniki nr 8a - 8h SIWZ. Pomocniczo do SIWZ dołączono zdjęcia stanowiące załącznik nr 9a – 9ł. Zamawiający zaleca dokonania wizji w terenie przed złożeniem oferty. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat od dnia odbioru robót. UWAGA nr 1: Ceny jednostkowe podane w załączniku do oferty podane przez Wykonawcę obowiązuje w całym okresie obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych. 2. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonego szczegółowo w umowie. 14. Rozwiązania równoważne 14.1.Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) parametrów jakościowych, c) funkcjonalnych, d) materiałowych, e) gabarytowych, f) technologicznych, g) bezpieczeństwa 14.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 14.3. Ilekroć w dokumentacji, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 14.4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, i SIWZ. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Nawierzchnia musi być równa, a wysokość ułożonej nawierzchni w miejscach przejść dla pieszych musi być dostosowana do wysokości istniejącego krawężnika w miejscu przejść dla pieszych i nie może być większe niż 2 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), -W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, -W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, -W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp) 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, który stanowi zał. 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach