Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 43316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 100 143 , fax. 338 102 101
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki
  al. Armii Krajowej 101
  43316 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 338 100 143, fax. 338 102 101
  REGON: 7062159000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.hospital.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101 w zakresie wykonania przeglądów technicznych urządzeń medycznych wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz. 2. Pod pojęciem przeglądu technicznego urządzeń medycznych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50420000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę: 1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z siwz (Załącznik Nr 1 do siwz) zawierający: a) nazwę (firma) i adres Wykonawcy, b) cenę oferty w złotych polskich, obliczoną zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”, c) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy (rodzaju) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, d) termin wykonania zamówienia publicznego, e) oświadczenie Wykonawcy dotyczące osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 2 i jednocześnie w zakresie części 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17 stanowi jedno z kryterium oceny ofert. f) warunki płatności, g) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców. 2) Wypełniony Załącznik Nr 2 do siwz zawierający obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia (obliczoną wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) według sposobu obliczenia oferowanej ceny określonego w Rozdziale XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”. 3) W odniesieniu części 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada autoryzację producenta aparatury medycznej wyszczególnionej w wyżej wymienionych częściach zamówienia rozumianej jako potwierdzenie bycia autoryzowanym przedstawicielem producenta aparatury medycznej lub przedstawiciela producenta aparatury medycznej w Polsce. Brak załączenia dokumentu skutkować będzie przyznaniem 0 pkt, w kryterium określonym w Rozdziale XVIII ust. 2 pkt. 1 tabela pkt 2, bez względu na to, czy Wykonawca dysponuje takim dokumentem. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty: 1) Pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w Sekcji III.3). 4) Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III.1.3), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając konkretne i czytelne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126). 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach