Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wiejskiej oraz utworzenie Klubu Senior + w Zapolicach

Gmina Zapolice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-161 Zapolice, Plac Strażacki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 823-19-82 w. 28, , fax. 438 231 982
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zapolice
  Plac Strażacki 5
  98-161 Zapolice, woj. łódzkie
  tel. 43 823-19-82 w. 28, , fax. 438 231 982
  REGON: 73093448200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zapolice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wiejskiej oraz utworzenie Klubu Senior + w Zapolicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wiejskiej. W obecnej chwili działka o numerze geodezyjnym 177/2 obręb Zapolice, posiada zabudowę, na której znajduje się budynek biurowy podlegający przebudowie wraz z infrastrukturą techniczną. Istniejące pomieszczenia w budynku, podlegają przebudowie i zmianie sposobu użytkowania, na pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz odrębne pomieszczenie sali spotkań dla mieszkańców. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i obmiarach robót (przedmiarach), stanowiących załącznik nr 8 i nr 9 do SIWZ. 3.3 Dołączone do SIWZ obmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji technicznej tj. dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 3.4 Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 3.5 Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją techniczną tj. m.in. dokumentacją projektową i STWiOR stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ, obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego, a także zgodnie ze stosownymi pozwoleniami na wykonywanie robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci, a po zakończeniu robót uporządkować teren. 3.6 Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w szczególności pracowników fizycznych (robotników budowlanych), wykonujących roboty bezpośrednio związane z wykonywaniem robót pod kierownictwem kierownika budowy oraz operatorów sprzętu mechanicznego przy pomocy którego realizowany będzie przedmiot zamówienia (wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową czy dostawców materiałów budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w obmiarze robót. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej określone czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w pkt 3.6 ppkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli. 3.7 Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wartości lub procentowo określonej część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców, jeżeli są znane. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.8 Wymagania dot. gwarancji: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi gwarancji. 3.9 Dodatkowe informacje: 1) Zaleca się aby Wykonawca (na własny koszt) dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia informacji koniecznych do przygotowania oferty z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 2) Wykonawca będzie obowiązany do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania pieca kominkowego (wolnostojącego) dostarczonego przez Zamawiającego; 4) Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzenia robót. 6) Wskazany przez Zamawiającego materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego, który Wykonawca przetransportuje z terenu budowy na wskazane miejsce przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 9.4. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 2000 0240 z adnotacją „Wadium GKI.271.22.2020.AZK” Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się chwilę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie wadium w nieprawidłowy sposób skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do SIWZ(wszystkie wolne miejsca w Formularzu ofertowym zobowiązany jest wypełnić Wykonawca,o ile z treści Formularza ofertowego nie wynika inaczej), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 2) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu izawarciaumowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składa nie ww.pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, 3) w przypadku,gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu-pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.4)Wykonawca, w terminie3dniod zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach