Przetargi.pl
Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łodzi przy ul. Berka Joselewicza 6

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łodzi przy ul. Berka Joselewicza 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łodzi przy ul. Berka Joselewicza 6 zgodnie z decyzją PINB nr 945/2019 z dnia 10.12.2019 r. oraz z załączoną ekspertyzą, dokumentacją projektową, STWiOR oraz kosztorysem nakładczym – I ETAP. Zakres prac obejmuje pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 24 i 27 decyzji PINB nr 945/2019. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne ujęte w kosztorysie nakładczym o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych. ZAMAWIAJĄCY PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY, ZALECA DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - dokumentacją projektową, - przedmiarem robót / kosztorysem nakładczym stanowiącymi załączniki do SIWZ, - Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi bez ograniczeń oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta zł 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 55 1560 0013 2001 2565 4000 0458 (w tytule przelewu należy wpisać: DZP.26.1.294.2020 wadium) 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 Wykonawca określi na formularzu ofertowym ogólną ceną netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Wszelkie upusty, rabaty, winny być ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu. Wartość kosztorysu ofertowego stanowi suma wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego. listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 15.2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 15.3.1, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 15.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 15.4. Z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego – Zarząd Lokali Miejskich, 90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47 ), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, 3) kwota gwarancji / poręczenia, 4) termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert, 5) bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta / Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 15.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) – dotyczy przypadku składania oferty w formie pisemnej. 15.7. Wadium w formie innej niż pieniężna winno zostać załączone do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego dokument zgodnie z reprezentacją. Następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) – dotyczy przypadku składania oferty w formie elektronicznej. 15.8. Wadium składane w formie elektronicznej nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji. 15.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 15.10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ). Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach