Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego”

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5822400, 7366241 , fax. 625 918 206
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5822400, 7366241, fax. 625 918 206
  REGON: 63197600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umostrow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego”. I. Miejsce wykonywania robót: Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, dz. nr 8/16 obręb 0078. II. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9, 2. Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy – załącznik nr 10, 3. Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót budowlanych – załącznik nr 11, 4. Przedmiar robót – załącznik nr 12. III. Inne wymagania i uwagi. 1. Wykonawca w okresie prowadzenia robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 2 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 4. Zamawiający wymaga, aby na umowę o pracę zatrudnione były osoby wykonujące: 1) roboty związane z demontażem istniejących sufitów, 2) roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, 3) roboty murowe, 4) roboty związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, 5) roboty związane z wykonaniem okładzin ścian i podłóg, 6) roboty związane z wykonaniem sufitów podwieszanych, 7) roboty związane z montażem stolarki wewnętrznej, 8) roboty związane z montażem ścianek HPL, 9) roboty malarskie i wykończeniowe, 10) roboty związane z montażem wyposażenia stałego, 11) roboty związane z demontażem istniejących instalacji, 12) roboty związane z wykonaniem instalacji C.O. 13) roboty związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, 14) roboty związane z wykonaniem wentylacji, 15) roboty związane z demontażem istniejących instalacji, 16) roboty związane z wykonaniem nowej instalacji zasilania i okablowania, 17) roboty związane z dostosowaniem istniejących skrzynek i zabezpieczeń elektrycznych do rozbudowywanej instalacji elektrycznej, 18) roboty związane z wykonaniem oświetlenia, 19) roboty związane z wykonaniem instalacji niskonapięciowej w tym instalacji kontroli dostępu, 5. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. 6. W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ przewiduje się wykonanie robót: 1) związanych z demontażem istniejących sufitów, 2) rozbiórkowych i wyburzeniowych, 3) murowych, 4) związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych, 5) związanych z wykonaniem okładzin ścian i podłóg, 6) związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych, 7) związanych z montażem stolarki wewnętrznej, 8) związanych z montażem ścianek HPL, 9) malarskich i wykończeniowych, 10) związanych z montażem wyposażenia stałego, 11) związanych z demontażem istniejących instalacji, 12) związanych z wykonaniem instalacji C.O. 13) związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, 14) związanych z wykonaniem wentylacji, 15) związanych z wykonaniem badań i sprawdzeń zrealizowanych instalacji sanitarnych, 16) związanych z demontażem istniejących instalacji, 17) związanych z wykonaniem nowej instalacji zasilania i okablowania, 18) związanych z dostosowaniem istniejących skrzynek i zabezpieczeń elektrycznych do rozbudowywanej instalacji elektrycznej, 19) związanych z wykonaniem oświetlenia, 20) związanych z wykonaniem instalacji niskonapięciowej w tym instalacji kontroli dostępu, 21) związanych z wykonaniem badań i sprawdzeń zrealizowanych instalacji elektrycznych, UWAGA! Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego, specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach