Przetargi.pl
Dostawa aparatury medycznej oraz akcesoriów do aparatury monitorującej funkcje życiowe.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618310142 , fax. +48618310107
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
  61-545 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618310142, fax. +48618310107
  REGON: 00028885700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orsk.ump.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury medycznej oraz akcesoriów do aparatury monitorującej funkcje życiowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej oraz akcesoriów do aparatury monitorującej funkcje życiowe i obejmuje: CZĘŚĆ NR 1 – ciśnieniomierz automatyczny, CZĘŚĆ NR II – ciśnieniomierz manualny, CZĘŚĆ NR III - akcesoria do pomiaru ciśnienia, CZĘŚĆ NR IV – akcesoria do kardiomonitora Dräger Infinity Delta, CZĘŚĆ NR V – akcesoria do kardiomonitora GE B450, CZĘŚĆ NR VI - akcesoria do kardiomonitora GE B20, CZĘŚĆ NR VII – akcesoria do elektrokardiografu Multicard E330 FARUM, CZĘŚĆ NR VIII –pulsoksymetr, CZĘŚĆ NR IX - pulsoksymetr napalcowy, CZĘŚĆ NR X – elektrokardiograf mobilny 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o wymaganych ilościach i parametrach techniczno-użytkowych, został określony w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jego integralną część, 3. Zamawiający w załączniku nr 2 SIWZ wymaga podania przez Wykonawcę nazwy handlowej/modelu produktu, producenta, roku produkcji oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia – dotyczy części nr I, II, VIII, IX, X. 4. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, systemów i rozwiązań równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ od minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych. 5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) oraz dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) –dotyczy części nr I, II, VIII, IX, X 6. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 7. Termin udzielonej gwarancji przez Wykonawcę: - dla części I, II, VIII, IX - nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag, - dla części III, IV, V, VI, VII - nie krótszy niż 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag, - dla części X - nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag, 8. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu. – dotyczy części nr X
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach