Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Piaski 6 w Swarzędzu.

Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 817 2981 , fax. 61 817 2981
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
  ul. Wrzesińska 13
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. 61 817 2981, fax. 61 817 2981
  REGON: 63077699700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swarzedz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Piaski 6 w Swarzędzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie poniżej progów unijnych. 1.INSTALACJA GAZOWA Przyłącze do budynki poprowadzić rurami PE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r ( Dz. Ustaw nr 75/02) Przyłącze na zewnątrz wykonać rurami PE o średnicy zgodnie z dokumentacją techniczną, podeście do zaworu głównego wykonać rurami czarnymi bez szwu, oraz do gazomierzy. Od gazomierzy rurami miedzianymi. W lokalach mieszkalnych sytuować gazomierze zgodnie z dokumentacją techniczną. Każde przejście rur gazowych przez ściany wykonywać w tulejach ochronnych. Rury gazowe prowadzić po wierzchu ścian nie przykrywając je pawlaczami, szafkami i tym podobnym zabudowaniem. Rury gazowe pomalować na kolor żółty. Po przeprowadzeniu rur gazowych i zainstalowaniu odbiorników koniecznie należy naprawić ściany z wykonaniem wyprawek tynkarsko-szpachlowych. 2.INSTALACJA C.O. Instalację C.O. prowadzić z pieca gazowego dwufunkcyjnego rurami typu TeCe lub podobnymi o połączeniach zaciskowych doprowadzając czynnik cieplny do grzejników od spodu typu V. W każdym grzejniku na zasilaniu i powrocie umieścić zawory by można było w razie potrzeby zdemontować grzejnik. Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne. Rury prowadzić na ścianach przy podłogach, w każdym przejściu przy otworach drzwiowych instalację C.O. prowadzić w podłogach. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych. Po zakończeniu rozprowadzeń instalacyjnych i montażu grzejników należy naprawić ściany z wykonaniem wyprawek tynkarsko-szpachlowych oraz naprawę podłóg. 3.INSTALACJA C.W.U. Instalację C.W.U. prowadzić z pieca gazowego dwufunkcyjnego rurami typu TeCe lub podobnymi o połączeniach zaciskowych doprowadzając ciepłą wodę do odbiorników (zlewozmywak, umywalka, natrysk). Rury należy wody zimnej i ciepłej ocieplić otuliną z pianki. Rury prowadzić na ścianach, w każdym przejściu przy otworach drzwiowych instalację C.W.U. prowadzić w podłogach. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych. Po zakończeniu rozprowadzeń instalacyjnych należy naprawić ściany z wykonaniem wyprawek tynkarsko-szpachlowych oraz naprawę podłóg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ, b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. c) dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale nr 1 SIWZ. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną