Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Słupcy

Sąd Okręgowy w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Energetyka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2423022 w. 176, 155 , fax. 632 426 569
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Koninie
  ul. Energetyka 5
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2423022 w. 176, 155, fax. 632 426 569
  REGON: 31161505700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Słupcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych obiektu Sądu Rejonowego w Słupcy (zwanego dalej także „odbiorcą usługi”). W skład obiektu objętego przedmiotem zamówienia wchodzą dwa budynki: - budynek A przy ul. Armii Krajowej 2, budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, - budynek B przy ul. Traugutta 4, budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, oraz plac parkingowy o łącznej powierzchni 2.106,58 m2. Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych odbiorcy usługi będzie świadczona we wszystkie robocze dni tygodnia występujące od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy (poniedziałek po godzinie 16.00, wtorek-piątek po godzinie 15.30), za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o ograniczonym dostępie, gdzie usługa ta musi być świadczona w obecności pracownika danej komórki organizacyjnej (co oznacza, że musi być świadczona w godzinach pracy Sądu Rejonowego w Słupcy). W przypadku prowadzenia prac remontowych w obiekcie może wystąpić konieczność świadczenia usługi sprzątania w innych godzinach lub w weekendy - o takim przypadku zamawiający poinformuje wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem mailowo lub telefonicznie. Usługa sprzątania terenów zewnętrznych oraz wykonywanie bieżących czynności w budynkach odbywać się będzie we wszystkie robocze dni tygodnia występujące od poniedziałku do piątku minimum w godzinach od 6.30 do 12.30, natomiast usługa odśnieżania – w miarę potrzeb, przy czym teren musi być odśnieżony do godz. 7.10, a w przypadku ciągłych opadów śniegu – odśnieżanie musi odbywać się na bieżąco. Usługa mycia okien będzie wykonywana minimum dwa razy w roku (4 razy w trakcie trwania umowy) w terminach uzgodnionych z zamawiającym, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem odbiorcy usługi (ostateczna ilość wykonywanej usługi mycia okien ustalona zostanie zgodnie z ofertą). Doczyszczanie posadzek i ich impregnacja specjalistycznymi środkami będzie wykonywana w robocze dni tygodnia występujące od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy (po godzinie 15.30) zgodnie z częstotliwością wskazaną w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega, że doczyszczanie i impregnacja posadzek musi się odbywać nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na cztery tygodnie. Usługi związane ze sprzątaniem terenów zewnętrznych oraz wykonywaniem bieżących czynności w budynkach obejmują przede wszystkim: a.utrzymanie na bieżąco czystości w łazienkach, pomieszczeniach socjalnych, korytarzach, b.uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz dozowników z mydłem, c.niezwłoczne sprzątanie w miejscach wskazanych przez odbiorcę usługi, d. prace porządkowe terenów zewnętrznych oraz prace konserwacyjne terenów zielonych. W przypadku ustalenia w Sądzie Rejonowym w Słupcy dnia wolnego od pracy, usługi określone w ust. 4 i 5 będą wykonywane również w dniu, w którym zostanie ustalony obowiązek jego odpracowania (sobota) – o takim przypadku zamawiający poinformuje wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem mailowo lub telefonicznie. Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych odbiorcy usługi świadczona będzie przez minimum 2 pracowników zaś usługa sprzątania terenów zewnętrznych i wykonywania bieżących czynności porządkowych w budynkach świadczona będzie przez 1 pracownika. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że Wykonawca musi zapewnić taką ilość osób i w takim wymiarze czasu pracy, aby zagwarantować prawidłowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie art. 29 pkt. 3 a ustawy Pzp zamawiający wymaga aby w całym okresie realizacji umowy pracownicy wykonujący usługę sprzątania pomieszczeń wewnętrznych oraz pracownik wykonujący usługę sprzątania terenów zewnętrznych i bieżących czynności porządkowych zatrudnieni byli przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę (a w przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę – na podstawie umowy o pracę przez podwykonawcę), przy czym pracownik wykonujący usługę sprzątania terenów zewnętrznych i bieżących czynności porządkowych musi być zatrudniony w wymiarze czasu pracy zapewniającym wykonywanie usługi w godzinach określonych w pkt. 5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia w ramach umowy o pracę osób, które wykonywać będą wyłącznie następujące czynności: - mycie okien, - doczyszczanie i wykonywanie innych zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych posadzek, - czyszczenie lub pranie mebli tapicerowanych i wykładzin dywanowych, czyszczenie żaluzji pionowych, - odśnieżania (w tym wywozu śniegu, usuwania śniegu z dachu itp.) oraz prac konserwacyjnych terenów zielonych. W terminie maksymalnie 10 dni od dnia zawarcia umowy wykonawca winien przedstawić zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem formy ich zatrudnienia. Zamawiający może żądać potwierdzenia podanej przez wykonawcę formy zatrudnienia pracowników, np. poprzez przedstawienie do wglądu kserokopii umów o pracę, na każdym etapie realizacji umowy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. W trakcie realizacji umowy, oprócz uprawnienia do żądania przedstawienia kserokopii umowy wynikającego z pkt.13, zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania innych, odpowiednich czynności kontrolnych wobec wykonawcy w zakresie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia osób wykonujących sprzątanie w ramach stosunku pracy. W ramach tego uprawnienia zamawiający może w szczególności żądać od wykonawcy: a) oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu, b) wyjaśnień, w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu. W uzasadnionych przypadkach, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zatrudnienia lub przestrzegania przez wykonawcę prawa pracy, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. Wszelkie uprawnienia kontrolne zamawiającego związane z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy odnoszą się także do podwykonawcy. Usługa sprzątania świadczona będzie przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu. Wykonawca winien używać środków o niedrażniącym, niezbyt intensywnym zapachu. Zakres usługi sprzątania oraz wykaz powierzchni zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonywania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, pielęgnacyjnych, odświeżających, worków na śmieci, zawieszek do WC, mydła w płynie, papieru toaletowego, płynów do naczyń i ręczników papierowych. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez wykonawcę przed złożeniem oferty wizji lokalnej w siedzibie odbiorcy usługi po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy wykonawca składając ofertę musi wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: a)w pieniądzu – przelew na konto Sądu Okręgowego w Koninie – BGK 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2016 r. poz. 359). 2.W przypadku, gdy wadium wpłacone zostaje w pieniądzu, zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 3.Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy przekazać do upływu terminu składania ofert: - w postaci elektronicznej, w oryginale, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty lub przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: sg@konin.so.gov.pl – w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, jeśli do skutecznego zatrzymania wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, nie jest wymagane okazanie przez zamawiającego oryginału. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty albo złożenie dokumentu w kasie Sądu Okręgowego w Koninie (pokój nr 9) przed upływem terminu składania ofert w przypadku składania oferty w formie pisemnej. 4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje uszczegółowienia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach