Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie urządzeń na terenie Ostrowa Wielkopolskiego

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 352 576 , fax. 627 352 664
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Zamenhofa
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 627 352 576, fax. 627 352 664
  REGON: 25158267700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.osw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie urządzeń na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - malowanie, naprawa i montaż ławek parkowych, - malowanie, naprawa i montaż ogrodzeń, pergoli, - malowanie, naprawa i montaż koszy parkowych, - naprawa i montaż piaskownic, - wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach na placach zabaw, - wymiana i uzupełnienie piasku w strefach bezpieczeństwa na placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych, - montaż i demontaż oraz serwis iluminacji świątecznych z latarni miejskich oraz ozdób świątecznych, - montaż i demontaż oraz serwis flag narodowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.000,00 zł (cztery tysiące zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych grupy 20 02 na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach