Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Łączności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552353536, , fax. 552393334
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  Łączności 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552353536, , fax. 552393334
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1” Przedmiot główny: CPV: 45.00.00.00-7 Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Ogólnej 59-1 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Lokalizacja robót budowlanych: Filia Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) przebudowę i aranżację wnętrz, w tym: rozbiórkę wybranych ścian działowych, demontaż krat zewnętrznych, budowę nowych ścianek działowych, częściową wymianę okien i stolarki drzwiowej, montaż siłowników sterowanych elektrycznie, częściowe usunięcie warstw posadzki pod konstrukcję podestu, usunięcie tynków z wybranych ścian działowych, oczyszczenie i wyeksponowanie cegły, naprawę i malowanie istniejących tynków, budowę podestu, przebudowę sanitariatów i aneksu kuchennego, 2) wykonanie instalacji sanitarnych, wod.-kan., hydrantu wew., c.o., 3) wykonanie instalacji elektrycznych, sieci LAN, systemu SSWiN, monitoringu CCTV oraz oświetlenia obiektu, 4) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ. Tablica musi być wykonana z materiałów odpornych na wpływ czynników atmosferycznych wg wzoru Zamawiającego oraz posiadać wymiary: szer. 400 mm x wys. 300 mm. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez firmę: MW Pracownia Projektowa Małgorzata Wójcik z siedzibą w Gdyni (81-314) przy ul. Pomorskiej 57B/19. A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY ROBÓT: a) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ ADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59-1 INWESTOR : GMINA MIASTO ELBLĄG ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 W przedmiarze branży budowalnej nie należy wyceniać pozycji nr 63-107 oraz 111. b) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. MODERNIZACJA I ROZWÓJ PRZESTRZENI BIBLIOTECZNEJ FILII nr 4 BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ PRZY UL. OGÓLNEJ 59/1 W ELBLĄGU ADRES INWESTYCJI : Elbląg, ul. Ogólna 59/1 INWESTOR : URZĄD MIASTA ELBLĄG ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 BRANŻA : Instalacje elektryczne i niskoprądowe. W przedmiarze instalacji elektrycznych i niskoprądowych nie należy wyceniać pozycji nr 85-96, 107-108, 123-134, 138-146, 147-155. c) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1” ADRES INWESTYCJI : 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4 INWESTOR : GMINA MIASTO ELBLĄG ADRES INWESTORA : 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 2) PROJEKTY: a) INWESTOR GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX i XIII 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4 TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1” PROJEKT BUDOWLANY b) PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY INWESTOR GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX i XIII 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4 TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1” PROJEKT BUDOWLANY c) INWESTOR GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX i XIII 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4 TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1” PROJEKT WNĘTRZ d) PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1” OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX I XIII 820399 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4 INWESTOR: GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 e) INWESTOR: GMINA MIASTA ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 OBIEKT: Filia nr 4 Biblioteki Elbląskiej. 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59/1 dz. nr 70/80 obr. 4 Elbląg TYTUŁ OPRAC Przebudowa pomieszczeń filii biblioteki miejskiej. Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej prz u. Ogólnej 59/1 w Elblągu STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 1) SPECYFIKACJE TECZNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1” 2) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH ST.01- Roboty elektryczne 4531000 – 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Tytuł opracowania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. MODERNIZACJA I ROZWÓJ PRZESTRZENI BIBLIOTECZNEJ FILII nr 4 BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ PRZY UL. OGÓLNEJ 59/1 W ELBLĄGU Lokalizacja: Elbląg, ul. Ogólna 59/1 Nazwa i adres Inwestora: URZĄD MIASTA ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 3) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Instalacje sanitarne NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ FILII BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1” OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I MIESZKALNYMI BUDYNEK Z POMIESZCZENIAMI KATEGORII IX i XIII 82-300 Elbląg, ul. Ogólna 59 dz. nr: 70/80 obręb Elbląg 4 INWESTOR : GMINA MIASTO ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w lit. A. oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w lit. B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: a) zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania, b) materiały dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą nieużywane wcześniej, (z wyłączeniem cegły z rozbiórki) godne z właściwymi polskimi przepisami i normami na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia odpowiednie aprobaty i atesty, c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych oraz dostaw wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym, d) w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. Zmiana terminu usunięcia wad będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, e) w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, transport zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. 5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 6. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 7. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 12. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu. Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia): plik wraz z pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Uwaga: a) dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, b) zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach