Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki”

Powiat Jasielski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4483410 w. 108 , fax. 134 463 189
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jasielski
  ul. Rynek 18
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4483410 w. 108, fax. 134 463 189
  REGON: 37044025800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.jaslo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty obejmą rozbudowę drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropa w miejscowości Przysieki, a w szczególności:  budowę mostu stałego o długości całkowitej 93,0 m w kilometrażu 10+300 rzeki Ropy o normatywnej skrajni poziomej i normatywnej nośności klasy II, z jednostronnym chodnikiem;  budowę dojazdów do mostu, z utwardzonym poboczem, włączonych po obu stronach rzeki Ropy do istniejącego przebiegu drogi powiatowej Nr 1864R o klasie technicznej Z i kategorii ruchu KR3;  budowę odcinków włączenia dojazdów do drogi powiatowej, z utwardzonym poboczem, z profilowaniem niwelety i istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi Nr 1864R;  włączenie do projektowanej drogi powiatowej lokalnej infrastruktury drogowej (budowa zjazdów – roboty na przedłużeniu);  budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanego przebiegu zamiennej trasy drogi powiatowej 1864R od strony górnej wody rzeki Ropy;  wykonanie pozostałych robót uzupełniających, związanych z likwidacją kolizji z sieciami, w tym budowę muru oporowego przy skarpie lewej z powodu zbliżenia do gazociągu, zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną przebiegającej w obszarze pasa drogowego sieci energetycznej zasilania przepompowni, przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (regulacja pionowa istniejącej studzienki);  urządzenie placu budowy wraz z drogami technologicznymi wraz z ich likwidacją, a także wykonaniem robót rekultywacyjnych po zakończeniu realizacji zamierzenia;  przygotowanie obiektu wraz z dojazdami do oddania do eksploatacji, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich wytycznych zawartych w decyzjach administracyjnych, w tym np. wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia czy zapewnić nadzór przyrodniczy, itd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach