Przetargi.pl
Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R

Powiat Jasielski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4483410 w. 108 , fax. 134 463 189
 • Data zamieszczenia: 2021-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jasielski
  ul. Rynek 18
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4483410 w. 108, fax. 134 463 189
  REGON: 37044025800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.jaslo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty obejmą budowę nowego stałego mostu drogowego na rzece Jasiołce wraz z dojazdami stanowiącymi połączenie dróg powiatowych Nr 2510R Jasło – ul. Żniwna i 2511R Jasło – ul. Towarowa, który to most połączy osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle, a w szczególności:  budowę mostu stałego o długości 39,64 m w kilometrażu 3+200 rzeki Jasiołki o normatywnej skrajni poziomej i normatywnej nośności klasy II, z jednostronnym chodnikiem; parametry jak dla drogi klasy Z. Jest to most jednoprzęsłowy, swobodnie podparty o konstrukcji zespolonej (stalowo-betonowej), opartej na żelbetowych przyczółkach, posadowionych na palach wierconych;  budowę przepustu skrzynkowego o świetle B x H = 4,00 x 2,80 m, prefabrykowanego o konstrukcji żelbetowej typu „C”, jednodzielnej. Przepust zlokalizowany jest w ciągu dojazdu na prawym brzegu rzeki Jasiołki, w miejscu jego przebiegu nad potokiem bez nazwy;  budowę dojazdów do mostu, o klasie technicznej Z i kategorii ruchu KR3, z utwardzonym poboczem, włączonych po obu stronach rzeki Jasiołki do istniejącej sieci dróg powiatowych: do ulicy Towarowej od strony osiedla Hankówka i do ulicy Żniwnej od strony osiedla Sobniów. Przewidziano także zatoki autobusowe. Z uwagi na tereny zagrożenia powodziowego drogę poprowadzono w nasypach;  budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanej trasy łącznika, na całej jej długości. Przebieg kanału projektuje się u podnóża prawej skarpy dojazdów. Pod dnem rzeki Jasiołki i pod dnem potoku bez nazwy kanał zostanie wykonany za pomocą przewiertu sterowanego;  wykonanie umocnień w obrębie koryta rzeki Jasiołki oraz umocnionego wlotu i wylotu z przepustu. Prace w obrębie rzeki Jasiołki objętej programem NATURA 2000 muszą uwzględniać wszelkie wymogi decyzji środowiskowej oraz wszystkie inne wymogi zawarte w ustawie o ochronie przyrody. W szczególności sprzęt ciężki może pracować jedynie poza korytem rzeki;  wykonanie pozostałych robót uzupełniających, związanych z likwidacją kolizji z sieciami, w tym z siecią energetyczną, obejmującą lokalne przełożenie sieci napowietrznej nad rzeką Jasiołką oraz z siecią teletechniczną. Z uwagi na podniesienie niwelety drogi w stosunku do istniejącej niwelety ulicy Towarowej wymagane będzie dostosowanie wysokości studzienki kanalizacji sanitarnej przechodzącej pod projektowanym dojazdem do niwelety łącznika. Także w obrębie ulicy Żniwnej wymagana jest adaptacja studzienek istniejącej kanalizacji deszczowej do projektowanej niwelety drogi na dojeździe;  urządzenie i organizację placu budowy, w tym lokalizacja zaplecza oraz budowę i rozbiórkę dróg technologicznych, z późniejszym doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji zamierzenia. Należy tu zwrócić uwagę na lokalizację inwestycji na terenie szczególnego zagrożenia powodziowego, co wymaga właściwego usytuowania zaplecza budowy oraz składowisk materiałów i placu dla sprzętu budowlanego. Korzystanie z ulic o niedostosowanej nawierzchni do obciążeń pojazdami ciężkimi uzgodnić z ich Administratorem;  przygotowanie obiektu wraz z dojazdami do oddania do eksploatacji. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania od właścicieli działek przyległych do pasa drogowego oświadczeń o braku zastrzeżeń co do ich rekultywacji, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszelkich wytycznych zawartych w decyzjach administracyjnych, w tym np. wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia czy zapewnić nadzór przyrodniczy, itd. Z uwagi na tereny zabudowane, technologię robót należy dostosować do zapewnienia minimalizacji uciążliwości budowy dla mieszkańców okolicznych terenów pod względem hałasu, zanieczyszczeń itp. Szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót należy zachować w obrębie rzeki Jasiołki, która objęta jest programem NATURA 2000. Oprócz w/w należy zachować wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska, w tym zastosować właściwą ochronę pozostałych drzew i krzewów nie wymagających wycinki oraz lokalnego zwierzostanu, znajdujących się w pobliżu lub w obrębie palcu budowy. Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania harmonogramu robót, BIOZ, PZJ oraz projektu warsztatowego konstrukcji stalowej, a także projektu technologicznego montażu konstrukcji stalowej i technologii betonowania płyty. Wykonawca ma także obowiązek przedłożenia Inspektorowi nadzoru do akceptacji receptur dla betonu i nawierzchni bitumicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach