Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych obejmująca: Przebudowę drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+990-1+882, Przebudowę drogi gminnej nr 114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w miejscowości Wrocanka w km 0+000-0+350

Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg

 • Adres: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4353012 w. 122 , fax. 134 309 799
 • Data zamieszczenia: 2021-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejsce Piastowe
  ul. Dukielska 14
  38-430 Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie
  tel. 13 4353012 w. 122, fax. 134 309 799
  REGON: 37044058300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.miejscepiastowe.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych obejmująca: Przebudowę drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+990-1+882, Przebudowę drogi gminnej nr 114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w miejscowości Wrocanka w km 0+000-0+350
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z budową chodnika w miejscowości Łężany w km 0+990-1+882. W ramach realizacji zadania nr 1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących prac: a) - rozebranie pobocza i zjazdów, b) - rozebranie zdeformowanej nawierzchni z kostki betonowej, c) - wykonanie robót ziemnych, d) - wykonanie zabudowy rowu z rur PP dwuściennych, e) - wykonanie studni; przelotowych, f) - wykonanie kanału technologicznego, g) - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-stwy konstrukcyjne, h) - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, i) - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, j) - ustawienie krawężnika i obrzeża wibroprasowanego beton, k) - ustawienie ścieków betonowych na ławie betonowej, l) - ustawienie palisady, m) - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej typu Holland, n) - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, o) - przebudowa przełomów, p) - wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna, q) - oczyszczenie i skropienie emulasją warstwy wiążącej, r) - wykonanie opaski ziemnej dla poprawy bezpieczeństwa pieszych od strony obrzeży i palisady, s) - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, t) – budowa oświetlenia ulicznego. Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 114951R (ul. Nadrzeczna) wraz z budową chodnika w miejscowości Wrocanka w km 0+000-0+350. W ramach realizacji zadania nr 2 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania następujących prac: a) - rozebranie pobocza i zjazdów, b) - rozebranie zdeformowanej nawierzchni z kostki betonowej, c) - wykonanie robót ziemnych, d) - wykonanie zabudowy rowu z rur PP dwuściennych, e) - wykonanie studni; przelotowych, f) - wykonanie kanału technologicznego, g) - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-stwy konstrukcyjne, h) - wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym lub wykonanie warstwy z mieszanki wykonanej w wytwórni i) - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki, j) - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, k) - ustawienie krawężnika i obrzeża wibroprasowanego beton, l) - ustawienie ścieków betonowych na ławie betonowej, m) - wykonanie ścieku przykrawężnikowego, n) - ustawienie palisady, o) - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej typu Holland, p) - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, q) - przebudowa przełomów, r) - wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna, s) - oczyszczenie i skropienie emulsją warstwy wiążącej, t) - wykonanie opaski ziemnej dla poprawy bezpieczeństwa pieszych od strony obrzeży i palisady, u) - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach