Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynków przy ul. Budowlanych 2 w Olkuszu oraz przy ul. Cegielskiego 2 w Myślenicach

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Wiślna 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 001021270
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynków przy ul. Budowlanych 2 w Olkuszu oraz przy ul. Cegielskiego 2 w Myślenicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie budynku zajmowanego przez Urząd Skarbowy w Myślenicach przy ul. Cegielskiego 2 w Myślenicach doobecnie obowiązujących przepisów p.poż.;Dostosowanie budynku zajmowanego przez Urząd Skarbowy w Olkuszu przy ul. Budowlanych 2 w Olkuszu do obecnieobowiązujących przepisów p.poż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach