Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 1, 3 i 4 przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 4/D/2019 z dnia 12.02.2019r.) (PKOB 1274).

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 1, 3 i 4 przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 4/D/2019 z dnia 12.02.2019r.) (PKOB 1274).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w budynkach nr 1, 3 i 4 przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 4/D/2019 z dnia 12.02.2019r.) (PKOB 1274). Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 27/O/2019 z dnia 12.09.2019r. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: a) Projektach budowlanych i projektach wykonawczych. b) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. c) Ekspertyzach technicznych. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu robót: a) robót ogólnobudowlanych, w tym: • robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych, • wydzielenie ppoż. klatek schodowych, • wymianę stolarki okiennej, • montaż okna oddymiającego klatkę schodową, • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i części wewnętrznej, • wykucie wnęk ściennych do montażu szafek hydrantowych, • naprawę uszkodzonego gzymsu, • montaż krat w oknach piwnicznych; b) robót sanitarnych, w tym: • rozdzielenie wewnętrznej instalacji wodociągowej od projektowanej instalacji hydrantowej oraz bytowej, • opomiarowanie przyłącza wody do budynku, • wykonanie nowej instalacji hydrantowej, • wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej – wykonanie oraz podłączenie wpustu podłogowego Dn100 wyposażonego w syfon oraz ruszt ze stali nierdzewnej w obrębie zestawu wodomierzowego, • wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej - wymianę istniejących przykanalików łączących rury spustowe z dachu budynku ze zlokalizowanym w sąsiedztwie budynku kolektorem kanalizacji deszczowej; c) robót elektrycznych, w tym: • przebudowę istniejących złącz (wymiana złącz ZK), zasilania budynku polegające na wyniesieniu z budynku przelotowego złącza kablowego oraz głównego wyłącznika prądu, • przebudowę instalacji odgromowej, • montaż central oddymiających klatki schodowe z podłączeniem do rozdzielnicy głównej, czujki dymu, • wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego korytarzy i klatek schodowych; d) robót oddymiania klatek, w tym: • wykonanie wewnętrznych instalacji teletechnicznych – wykonanie automatycznego, grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej z systemem sterowania oddymianiem grawitacyjnym. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 – to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21) (sposób postępowania z odpadami został określony w §4 wzoru umowy). 3) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (10-15 zdjęć) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty przekazania terenu budowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 4) Wykonawca wykona instrukcję: bezpieczeństwa pożarowego w tym schemat pożarowy oraz ewakuacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) – Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 5) Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. 6) Wykonawca dokona oznaczenia instalacji i rurociągów, opisze zawory i urządzenia. UWAGA: - Roboty budowlane będą realizowane w użytkowanych budynkach nr 1, 3 i 4. - Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. - Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ), projektach wykonawczych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wzór załącznik nr 12 do SIWZ). 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Do oferty należy załączyć: a) Wykaz parametrów cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich, zysku, kosztu zakupu materiałów. b) Wypełniony w kolumnach 3 (wartość elementów brutto) i 4 (ilość roboczodni elementów) harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 7 do SIWZ) z graficznym (w formie linii) określeniem czasu wykonania poszczególnych elementów. Suma wartości poszczególnych elementów zamówienia musi być tożsama z wartością oferty z uwzględnieniem limitów finansowych określonych przez zamawiającego na dany rok kalendarzowy. UWAGA: Brak załączenia do oferty powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach