Przetargi.pl
Zadanie A - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Łobez i gminy Radowo Małe, Zadanie B - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Resko i gminy Radowo Małe

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-150 Łobez, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 974 066 , fax. 913 974 066
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie
  ul. Niepodległości 35
  73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 974 066, fax. 913 974 066
  REGON: 81242966000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.lobez.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie A - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Łobez i gminy Radowo Małe, Zadanie B - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Resko i gminy Radowo Małe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic (ZUD) na terenie Powiatu Łobeskiego. Materiał niezbędny do przeprowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg (tj. mieszanka soli z piaskiem) zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: Zadanie A - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Łobez i gminy Radowo Małe Zadanie B - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Resko i gminy Radowo Małe Zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w technicznym planie zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu łobeskiego i zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego http://zdp.lobez.ibip.pl oraz w rozdziale III Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony wg Załącznika nr 1 do SIWZ, 2. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) – o ile umocowanie(a) osoby(ób) występujących w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 3. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone wg Załącznika nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone wg załącznika nr 4 lub 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (jeżeli występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2.1 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski (oświadczenia /dokumenty wymienione w pkt X ppkt 1,3,4 niniejszej SIWZ). W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA! OFERTA, OŚWIADCZENIA WYKONAWCY MUSZA BYĆ ZŁOŻONE W FORMIE ORYGINAŁÓW. PEŁNOMOCNICTWO (jeżeli występuje) MUSI BYĆ ZŁOŻONE W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEGO ODPISU. ZOBOWIĄZANIE(A) PODMIOTU(ÓW)/OSOBY udostępniającego (ej) wykonawcy swoje zasoby (jeżeli występuje) MUSI BYĆ ZŁOŻONE W FORMIE ORYGINAŁU. podmioty udostępniające Wykonawcy swoje zasoby składają dokumenty takie jak Wykonawca określone w pkt X. INNE DOKUMENTY WYMIENIONE W PUNKCIE X MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na każdej stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach