Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz elementów BRD w rejonie ul. Żeglarzy i Stoczniowców w Rumi, z podziałem na 3 części: Część 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeglarzy w Rumi”; Część 2 – „Budowa układu drogowego ul. Żeglarzy w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”; Część 3 - „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stoczniowców w Rumi”.

Gmina Miejska Rumia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 719 410 , fax. 586 796 517
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Rumia
  ul. Sobieskiego 7
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 586 719 410, fax. 586 796 517
  REGON: 52525700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rumia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz elementów BRD w rejonie ul. Żeglarzy i Stoczniowców w Rumi, z podziałem na 3 części: Część 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeglarzy w Rumi”; Część 2 – „Budowa układu drogowego ul. Żeglarzy w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”; Część 3 - „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stoczniowców w Rumi”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz elementów BRD w rejonie ul. Żeglarzy i Stoczniowców w Rumi, z podziałem na 3 części: Część 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeglarzy w Rumi”; Część 2 – „Budowa układu drogowego ul. Żeglarzy w Rumi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”; Część 3 - „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stoczniowców w Rumi”. 2. Zakres robót obejmuje m. in.: 1) dla części 1 finansowanej przez PEWIK GDYNIA: - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeglarzy w Rumi; 2) dla części 2: - finansowanej przez DOMAPART: - budowę i przebudowę jezdni; - budowę zjazdów; - budowę chodnika; - wykonanie trawników; - budowę oświetlenia ulicznego; - budowę kanału technologicznego; - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; - budowę kanalizacji deszczowej; - finansowanej przez PEWIK GDYNIA: - budowę kanalizacji sanitarnej; - budowę wodociągu; 3) dla części 3 finansowanej przez GMINĘ: - budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Stoczniowców/Dokerów. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zostały zamieszczone przy opisach poszczególnych części zamówienia. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie samochodem ciężarowym; obsługa koparki; obsługa rozściełacza; obsługa walca drogowego. 5. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 76 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych), w tym: Część 1 –17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy 00/100 złotych). Część 2 – 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 złotych). Część 3 – nie wymaga się wniesienia wadium. W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na wybrane przez Wykonawcę części Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA; b) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; c) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświad-czenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach