Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów do neuronawigacji wraz z dzierżawą systemu neuronawigacji - 1 szt. dla UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów do neuronawigacji wraz z dzierżawą systemu neuronawigacji - 1 szt. dla UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a. Dostawa akcesoriów do neuronawigacji w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. b. Dzierżawa systemu neuronawigacji – 1 szt. zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 2. Dostawa akcesoriów do neuronawigacji będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt. 3. Wymienione w pkt. 1a wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 4. Wymieniony w pkt. 1b system musi spełniać parametry określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - dokonanie instalacji dostarczonego systemu u bezpośredniego użytkownika w terminie 7 dni od daty podpisania umowy; - przeprowadzenie szkolenia z obsługi w zakresie racjonalnej eksploatacji dostarczonego systemu; - aktualizacja oprogramowania systemu w trakcie trwania umowy; - dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku (płyta CD lub pendrive) - (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu); - dostarczenie wraz z dostawą przedmiotu najmu kopii certyfikatu i deklaracji zgodności zaoferowanego systemu; - zapewnienie obsługi serwisowej systemu, będącej przedmiotem najmu przez Wynajmującego, w tym przeglądy, konserwacje, naprawy i aktualizacje oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego; - zapewnienie obsługi serwisowej świadczonej przez podmiot, z siedzibą na terenie Polski, posiadający aktualną autoryzację producenta na świadczenie serwisu; - udzielenie gwarancji na oferowany system na cały okres najmu; - możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godz 8.00-18.00; - usunięcie awarii lub wystawienie urządzenia zastępczego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach