Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „ Malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich oraz impregnacja elementów konstrukcji więźby dachowej budynku przy ul. Artyleryjskiej 3 B w Olsztynie.”

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-165 Olsztyn, Artyleryjska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 276 203, , fax. 895 276 203
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
  Artyleryjska 3b
  10-165 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 276 203, , fax. 895 276 203
  REGON: 10368910000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://warminsko-mazurska-bip.ohp.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „ Malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich oraz impregnacja elementów konstrukcji więźby dachowej budynku przy ul. Artyleryjskiej 3 B w Olsztynie.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „ Malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich oraz impregnacja elementów konstrukcji więźby dachowej budynku przy ul. Artyleryjskiej 3 B w Olsztynie.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, wg załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście, bądź kurierem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach