Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.

Gmina Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, Jana III Sobieskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896760780 , fax. 896760790
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostróda
  Jana III Sobieskiego 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896760780, fax. 896760790
  REGON: 51074325500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw i usług składające się z następujących części: 1.1. część 1 - Doposażenie Serwerowni – Zadanie Nr. 7 z Wniosku o dofinansowanie: 1. dostawę sprzętu informatycznego. Szczegółowe wymagania zawarto w Części II – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia. 2. świadczenie usługi Gwarancji i Rękojmi rozumianej jako wsparcie techniczne oraz serwis systemu informatycznego umożliwiający prawidłowe jego funkcjonowanie, 3. przeprowadzenie niezbędnych Szkoleń, 4. Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 48822000-6 Serwery Komputerowe. 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne. 48732000-8 Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych. 32422000-7 Elementy składowe sieci. 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID). 48823000-3 Serwery plików. 48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania. 32424000-1 Infrastruktura sieciowa. 32420000-3 Urządzenia sieciowe. 32422000-7 Elementy składowe sieci. 32421000-0 Okablowanie sieciowe. 30213300-8 Komputer biurkowy. 30231300-0 Wyświetlacze płaskie. 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne. 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego, 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48920000-3 Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych, 48990000-4 Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń, 1.2. część 2 - Doposażenie dla aplikacji eRada – Zadanie Nr. 6 (1) z Wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe wymagania zawarto w Części II – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia: 1. dostawę sprzętu informatycznego, 2. świadczenie usługi Gwarancji i Rękojmi rozumianej jako wsparcie techniczne oraz serwis systemu informatycznego umożliwiający prawidłowe jego funkcjonowanie, 3. przeprowadzenie niezbędnych Szkoleń, 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia: 30213100-6 Komputery przenośne. 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne. 48732000-8 Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych. 30231300-0 Wyświetlacze płaskie. 38652000-0 Projektory filmowe. 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48920000-3 Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych, 48990000-4 Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń, 1.3. część 3 - Wyposażenie stanowisk komputerowych – Zadanie Nr. 12 z Wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe wymagania zawarto w Części II – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia: 1. dostawę sprzętu informatycznego, 2. świadczenie usługi Gwarancji i Rękojmi rozumianej jako wsparcie techniczne oraz serwis systemu informatycznego umożliwiający prawidłowe jego funkcjonowanie, 3. przeprowadzenie niezbędnych Szkoleń, 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia: 30213300-8 Komputer biurkowy. 30213100-6 Komputery przenośne. 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne. 48732000-8 Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych. 30231300-0 Wyświetlacze płaskie. 38652000-0 Projektory filmowe. 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48920000-3 Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych, 48990000-4 Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń, 1.4. część 4 - Doposażenie dla systemu eRada – Zadanie Nr. 6 (2) z Wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe wymagania zawarto w Części II – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia: 1. dostawę sprzętu informatycznego, 2. świadczenie usługi Gwarancji i Rękojmi rozumianej jako wsparcie techniczne oraz serwis systemu informatycznego umożliwiający prawidłowe jego funkcjonowanie, 3. przeprowadzenie niezbędnych Szkoleń, 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia: 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo. 32333100-7 Rejestratory obrazu wideo. 2. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy modelu (serii/wersji) oferowanego oprogramowania i sprzętu oraz jego producenta, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu i oprogramowania z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi SOPS, 3. Elementy wyposażenia (urządzenia), materiały muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (Załącznik 1 - Formularz Ofertowy) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie , że Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu. 3. Dokumenty o którym mowa w §V pkt. 2) SIWZ jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – Załącznik 1 Numer 5-6 do SIWZ. 4. *) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców. 1. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7.1 niżej składne jest przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu. 3. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenia, o których mowa w punkcie 2.2 wyżej oraz punkcie 7.1 niżej składne jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach