Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: „ Integracja RAZ,DWA,TRZY! - dzieci, młodzież oraz my – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”.

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 64 44 972; 74 64 44 980, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 64 44 972; 74 64 44 980, , fax. -
  REGON: 57959500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bhttp://bip.um.walbrzych.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: „ Integracja RAZ,DWA,TRZY! - dzieci, młodzież oraz my – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „ Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: „ Integracja RAZ,DWA,TRZY! - dzieci, młodzież oraz my – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, Zakres prac do wykonania obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych oraz czynności na terenie dz. nr. ewd. 11/2, obręb nr 6 Piaskowa Góra, przy ul. Ksawerego Dunikowskiego 14, tj.: 1) Roboty przygotowawcze, a) Przygotowanie terenu, b) Demontaż kolidujących elementów, c) Zasypanie nieczynnego kanału ciepłowniczego, 2) Budowa boiska : a) Mechaniczne czyszczenie nawierzchni asfaltowej, b) Naprawa nawierzchni bitumicznych, c) Rozebranie ław pod krawężniki, d) Wykonanie obrzeży oraz ław, e) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, f) Wykonanie odwodnienia boiska do gry w piłkę nożną, g) Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek, h) Wykonanie płyty boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni poliuretanowej, 3) Ogrodzenie boiska – piłkochwyty (wzdłuż krótszych boków boiska): a) Wykopanie dołów pod słupki ogrodzenia, b) Wykonanie stóp fundamentowych, c) Wykonanie ogrodzenia boiska – piłkochwyty wys. 4,1 m ( Zamawiający rezygnuje z wykonania piłkochwytów wzdłuż dłuższego boku boiska - od szpaleru drzew) 4) Wykonanie trawników, 5) Wykonanie schodów terenowych, 6) Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej, 7) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ( chodniki – dojścia do obiektów sportowych), 8) Wykonanie ścieżki utwardzonej, 9) Montaż lamp oświetleniowych – lampy solarne, 10) Wykonanie punktów monitoringu miejskiego, 11) Odtworzenie istniejących nawierzchni po wykonaniu linii zasilającej dla monitoringu miejskiego w części urządzonej Ogrodu Jordanowskiego, 12) Dostawa i montaż elementów małej architektury: a) ławki sportowe z siedziskami PCV z oparciami – 6 kpl., b) kosze na śmieci - 4 szt., c) bramki aluminiowe o wymiarach 2x3x1,1m – 2 szt., 13) Usunięcie materiału rozbiórkowego wraz z utylizacją, 14) Cięcia pielęgnacyjne drzew sąsiadujących z boiskiem (szpaler), wraz z nadzorem ornitologicznym, 15) Uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, skoszenie trawy w obrębie terenu opracowania, 16) Wykonanie innych niezbędnych prac koniecznych do realizacji tego zadania zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: 1) umowa, 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 3) Dokumentacja projektowa opracowana przez: Biuro Realizacji Inwestycji Sławomir Sobusiak z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 6/1, 58-330 Jedlina – Zdrój: a) „Wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu. Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną z elementem małej architektury oraz oświetlenia i monitoringu w ramach zadania: " OGRÓDEK JORDANOWSKI - reaktywacja - etap III – ostatni ,część A: „ Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017,” b) „Wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu. Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną w ramach zadania: „OGRÓDEK JORDANOWSKI - reaktywacja - etap III - ostatni, część A: „ Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017” - w zakresie budowy ścieżki, c) Uwagi Zamawiającego do Dokumentacji Projektowej (Załącznik 1). 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia. 1) Oferta musi zawierać: a) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ, w oryginale (w przypadku oferty w formie pisemnej – oświadczenie w formie papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem, w przypadku oferty elektronicznej – w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym), c) Dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 5 niniejszej SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy), d) Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. e) Zaleca się złożenie wraz z ofertą potwierdzenia wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VIII niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach