Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na terenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o. o. w Kamiennej Górze (ul. J. Korczaka 1), w ramach zadania pn.: „Modernizacja systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych w zlewni Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze”

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Korczaka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 64 59 600 , fax. 075 64 59 601
 • Data zamieszczenia: 2021-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. Korczaka 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 59 600, fax. 075 64 59 601
  REGON: 23113920700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dcr.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na terenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o. o. w Kamiennej Górze (ul. J. Korczaka 1), w ramach zadania pn.: „Modernizacja systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych w zlewni Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o. o. w Kamiennej Górze (ul. J. Korczaka 1), w ramach zadania pn.: „Modernizacja systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych w zlewni Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze”. 2. Celem realizacji robót budowlanych jest zabezpieczenie obszaru Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji oraz obszarów przyległych przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami. 3. Zadanie obejmuje: a) Budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 2,15 km: b) Przebudowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,73 km; c) Przebudowę otwartych systemów kanalizacji deszczowej (rowów odwadniających) o długości ok. 0,84 km; d) Przebudowę istniejących zbiorników, ich doszczelnienie i zwiększenie łącznej pojemności retencji wody do wartości 7095 m3; e) Zastosowanie technologii informacyjno -komunikacyjnych w zakresie monitorowania napełnienia zbiorników wodą (stacje telemetryczne).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Części II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach