Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Regionalny Szpital w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 530 262 , fax. 943 554 408
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
  ul. Łopuskiego
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 530 262, fax. 943 554 408
  REGON: 31149600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: 1) Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 2) Załączniku nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa, na którą składają się dokumenty wymienione w załączniku nr 6. 3. Zamawiający wyznacza możliwość przeprowadzenia wizji obiektu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 18 października 2019 r. o godzinie 07:30. Spotkanie przy recepcji w holu głównym szpitala adres: Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg. 4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) warunkach. 7. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa budowlanego oraz przepisami BHP. 8. Na etapie postępowania przetargowego wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia z kompletem dokumentów SIWZ, aby wnieść ewentualne zapytania i uwagi przed terminem składania ofert i podpisaniem umowy na realizację zadania. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera, wszystkich pracowników skierowanych do pozostałych prac fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zmian.); b) roboty elektryczne/teletechniczne: w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń oraz operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zmian.); c) roboty sanitarne, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci, wszystkich pracowników skierowanych do pozostałych prac fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186t.j. z późn. zmian.); 10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu, terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 12. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 14. UWAGA: W przypadku przywołania w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji znaków towarowych, nazw własnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych należy traktować je jedynie, jako wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) i aktami wykonawczymi do niej. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. 15. UWAGA: Ilekroć w treści niniejszego dokumentu Zamawiający wyraźnie dopuszcza rozwiązania, urządzenia, sprzęty, parametry, materiały itd. równoważne, poprzez posłużenie się po ich opisie zwrotem „lub równoważny”, jako rozwiązania, urządzenia, sprzęty, parametry, materiały itd. równoważne należy rozumieć rozwiązania, urządzenia, sprzęty, parametry, materiały itd. o parametrach technicznych takich jak wielkość, grubość, waga, moc elektryczna, poziom hałasu nie gorszych lub lepszych niż parametry minimalne (referencyjne) określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametru lepszego” Zamawiający rozumieć będzie parametr działający na korzyść Zamawiającego np. poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub zwiększenie standardu bezpieczeństwa, cechujący się korzystniejszymi dla Zamawiającego parametrami technicznymi, merytorycznymi, cechami użytkowymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi. 16. UWAGA: Ilekroć Zamawiający formułuje wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia lub jego elementów poprzez odesłanie do konkretnych norm, rozumieć przez to należy również dopuszczenie spełnienia wymagań określonych w normie lub normach równoważnych. Przez „normy równoważne” rozumieć należy normy polskie lub europejskie określające wymagania jakościowe w analogicznym zakresie rzeczowym, co norma wskazana przez Zamawiającego, w których wymagane minimalne parametry jakościowe określono na nie niższym poziomie (jakościowym) aniżeli w normie wskazanej przez Zamawiającego. 17. Roboty budowlane będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie szpitala. Zamawiający jest zobowiązany do zachowania ciągłości pracy szpitala. Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń, w tym roszczeń o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacji czasowego ograniczenia możliwości udostępnienia określonych miejsc, w których będą wykonywane roboty lub miejsc, które będą konieczne do wykonywania robót. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego / etapowego przekazywania frontu robót. 18. Wykonanie przedmiotu umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia, na podstawie zawartej w dniu 19 października 2018 roku Umowy Nr RPZP.09.01.00-32-0001/18-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 26 900 PLN - zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach