Przetargi.pl
Wynajęcie wolnoobrotowej, jednowałowej rozdrabniarki wstępnej z separatorem magnetycznym wraz z operatorem.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajęcie wolnoobrotowej, jednowałowej rozdrabniarki wstępnej z separatorem magnetycznym wraz z operatorem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia:Wynajęcie rozdrabniarki wstępnej z separatorem magnetycznym wraz z operatorem Inne istotne warunki zamówienia: Rozdrabniarka jednowałowa, wolnoobrotowa, mobilna na podwoziu kołowym umożliwiającym jego przemieszczanie, napędzana silnikiem diesla. Dowóz maszyny i praca maszyny odbywać się będzie na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. Maszyna po przyjeździe na teren zakładu musi być w pełni zatankowana, sprawna technicznie i gotowa do pracy. Praca maszyny polegać ma na rozdrobnieniu do wielkości 300 mm odpadów zielonych znajdujących się w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Zamawiający zapewni paliwo do pracy rozdrabniarki oraz wodę do obmycia maszyny. Przewidywany czas pracy maszyny – 60 mtg do końca 2019r. (Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianych mtg w zależności od bieżących potrzeb). Termin realizacji zamówienia:Dowóz maszyny w ciągu 7 dni od przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia wyczerpania zakresu ilościowego, tj. 60 mtg, jednak nie dłużej niż do dnia: 31.12.2019r. Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43312200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną