Przetargi.pl
Przywrócenie przejezdności leśnych dróg gruntowych w Nadleśnictwie Trzebież w 2019 roku.

Nadleśnictwo Trzebież ogłasza przetarg

 • Adres: 72-004 Tanowo, Zalesie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3126983, 3126999 , fax. 913 126 983
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Trzebież
  Zalesie 1
  72-004 Tanowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3126983, 3126999, fax. 913 126 983
  REGON: 81053900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebiez.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zarządzający mieniem Skarbu Państwa, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przywrócenie przejezdności leśnych dróg gruntowych w Nadleśnictwie Trzebież w 2019 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przywrócenie przejezdności leśnych dróg gruntowych w Nadleśnictwie Trzebież w 2019 roku”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a) odprowadzeniu stagnującej wody z odcinkowych nieprzejezdnych zagłębień terenowych, b) wybranie i odrzucenie plastycznego gruntu poza koronę drogi, c) profilowanie i zagęszczenie podłoża, d) likwidacja ubytków, zaniżeń i kolein poprzez wbudowanie kruszywa naturalnego lub gruzobetonu frakcji 0- 63 mm w podbudowę o grubości warstwy min. 15 cm oraz frakcji 0-31,5 mm w warstwę zamykającą o grubości min. 10 cm, e) zagęszczenie warstw z ich wyprofilowaniem tak, aby uzyskać spadki zgodne z istniejącym profilem drogi, f) minimalna szerokość drogi leśnej po naprawie winna wynosić 3 m, g) w zależności od potrzeb wykonanie płytkich rowów odprowadzających wodę do wodospustów (po uzgodnieniu lokalizacji wodospustów z miejscowym leśniczym), h) w przypadku uszkodzeń drogi dojazdowej sprzętem transportowym do punktów napraw odcinkowych, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawy poprzez profilowanie z zagęszczeniem. Powyższe prace należy wykonać w wymienionych leśnictwach: Nowe Warpno(około 60mb), Myślibórz(około 60mb), Pienice(około 60mb), Poddymin(około 60mb), Drogoradz(około 60mb), Turznica(około 60mb), Tatynia(około 60mb), Zalesie(około 60mb), Dobra(około 60mb), Siedlice(około 60mb). Łączna długość odcinków dróg do przywrócenia przejezdności wynosi 600,00 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp - wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument „Informacja z Krajowego Rejestru Karnego” składa dokument „Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4) Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów -zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 7 do SIWZ). 3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 8 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach