Przetargi.pl
Budowa nowego budynku technicznego wraz z rozbiórką istniejącego na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 - ETAP I

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-455 Szczecin, Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 90 21 , fax. 918 139 079
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
  Arkońska 4
  71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 90 21, fax. 918 139 079
  REGON: 29027400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nowego budynku technicznego wraz z rozbiórką istniejącego na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego budynku technicznego wraz z rozbiórką istniejącego na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 – ETPA I 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 1 i 1.1 1.2, 1.3, 1.4,1.4.1,1.5, 1.6, 1.7,1.8,1.9 do SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia, którego częścią jest dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Przedmiar robót, Pozwolenie na budowę oraz Zestawienie udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień do postępowania, znak sprawy: EP/220/60/2019, które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Posadowienie tymczasowe zbiornika ciekłego tlenu, Miejsce posadowienia tymczasowego zbiornika ciekłego tlenu, Zakres prac związanych z przeniesieniem urządzeń gazów medycznych, Badania geotechniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 55 000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w PEKAO S.A., nr rachunku 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739, z dopiskiem na przelewie: „Wadium do postępowania EP/220/82/2019”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ): 1) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 2) oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 A do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpis z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 4) Zobowiązania podmiotów trzecich – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 7 do SIWZ wraz z odpowiednimi pełnomocnictwami/dokumentami (np. odpis z rejestru) potwierdzającymi umocowanie osoby podpisującej zobowiązanie, do reprezentowania tego podmiotu trzeciego. 2. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy Pzp) składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca,który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa zobowiązanie tego podmiotu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Oświadczenie dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 6.Przed zawarciem umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 1) polisę ubezpieczeniową, spełniającą wymagania zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, 2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby o których mowa w Rozdziale V lit. b pkt II wymaganych przez Zamawiającego uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 3) kserokopie dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa w Rozdziale V lit. b pkt II do właściwej izby samorządu zawodowego, 4) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową 5) Oświadczenie wytwórcy lub dystrybutora urządzeń zamontowanych w istniejącej sprężarkowi do modyfikacji Wyrobu Medycznego poprzez jego zestawienie do jednego układu lub oświadczenie wytwórcy nowego wyrobu medycznego tj; spężarkowni powietrza medycznego o tym, że obejmie swoim certyfikatem CE urządzenia występujące w istniejącym układzie. W drugim przypadku należy dołączyć certyfikat CE wytwórcy potwierdzający wytwarzanie takie wyrobu jak sprężarkownia 6) Oświadczenie wytwórcy lub dystrybutora o możliwości wykonania modyfikacji Wyrobu Medycznego poprzez zmianę układu rozstawienia kolektorów butlowych rozprężalni tlenu, tym samym wydłużenia połączeń wysokociśnieniowych lub oświadczenie wytwórcy nowego wyrobu medycznego tj; rozprężalni tlenu medycznego o tym, że obejmie swoim certyfikatem CE urządzenia występujące w istniejącym układzie. W drugim przypadku należy dołączyć certyfikat CE wytwórcy potwierdzający wytwarzanie takie wyrobu jak rozprężalnia tlenu. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 1)-6) powyżej, lub złożenia dokumentów niekompletnych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia tych dokumentów, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, pod rygorem uznania, iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach