Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-635 Katowice, Ziołowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 359 84 07, , fax. 32 202 95 01
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Ziołowa 45-47
  40-635 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 359 84 07, , fax. 32 202 95 01
  REGON: 126286085927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gcm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych Zad. 1 – Wymiana okien w hali produkcyjnej (kuchnia) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3, 4, 5, 6 do SIWZ 3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, umowie oraz zgodnie z: a) Przedmiarem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa Budowlanego; c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i przepisów związanych; d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wszelkie materiały wykończeniowe, niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania, zakupi we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w niniejszej umowie. Materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1.2. Na podstawie art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: a) Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach