Przetargi.pl
. Przedmiotem zamówienia są„usługi obejmujące odbiór, transport (przewóz) i unieszkodliwianie odpadów medycznych, oraz innych ze Szpitala Powiatowego w Żywcu zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34300 Żywiec, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 613 916 , fax. 338 613 916
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sienkiewicza 52
  34300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 338 613 916, fax. 338 613 916
  REGON: 30442100010
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  . Przedmiotem zamówienia są„usługi obejmujące odbiór, transport (przewóz) i unieszkodliwianie odpadów medycznych, oraz innych ze Szpitala Powiatowego w Żywcu zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są„usługi obejmujące odbiór, transport (przewóz) i unieszkodliwianie odpadów medycznych, oraz innych ze Szpitala Powiatowego w Żywcu zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium. Kwota: 5 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie wymagane jest posiadanie aktualnego zezwolenia (decyzji) na wykonywanie działalności związanej z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz.21) tj. zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych oraz zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach