Przetargi.pl
Budowa i doposażenie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej dla zadań: 1. Budowa Placu Zabaw dla dzieci i fitness "pod chmurką" - "POD GAIKAMI" Etap II, przy ul. ks. Stanisława Brzóski w Bielsku-Białej. 2. Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej "Park rekreacyjny ORCHIDEA"

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  pl. Ratuszowy 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4971 851, fax. -
  REGON: 072181741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i doposażenie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej dla zadań: 1. Budowa Placu Zabaw dla dzieci i fitness "pod chmurką" - "POD GAIKAMI" Etap II, przy ul. ks. Stanisława Brzóski w Bielsku-Białej. 2. Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej "Park rekreacyjny ORCHIDEA"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową i doposażeniem terenów rekreacyjnych dla zadań: - budowa Placu Zabaw dla dzieci i fitness "pod chmurką" - "POD GAIKAMI" Etap II, przy ul. ks. Stanisława Brzóski w Bielsku-Białej; - budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej "Park rekreacyjny ORCHIDEA". 2. Podział na części zamówienia: 1) Zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 2 części. Część I: Budowa Placu Zabaw dla dzieci i fitness "pod chmurką" - "POD GAIKAMI" Etap II, przy ul. ks. Stanisława Brzóski w Bielsku-Białej. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na Osiedlu Lipnik. Teren zlokalizowany jest na działce nr 1300/343 na Osiedlu Lipnik, przylegający do ulicy Ks. Stanisława Brzóski w Bielsku-Białej. Teren rekreacyjny jest częściowo zagospodarowany przez boisko sportowe oraz wykonany już pierwszy etap placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Drugi etap realizacji zadania powyższego terenu rekreacyjnego to doposażenie wraz z montażem urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Ogólna charakterystyka robót obejmuje: a) Roboty ziemne; b) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych o łącznej powierzchni m2 – 87,39; c) Wykonanie fundamentów pod zestaw zabawowy drewniany – 1 szt.; d) Dostawa i montaż drewnianego urządzenia zabawowego – 1 szt.; e) Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: - Biegacz – 1 szt.; - Wahadło/Twister – 1 szt.; f) Wykonanie fundamentów betonowych – pod ławki i kosze g) Dostawa i montaż ławki z oparciem – 2 szt.; h) Dostawa i montaż tablicy z regulaminem – 1 szt.; i) Dostawa i montaż kosza na śmieci – 2 szt.; j) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej i papierowej. Część II: Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej "Park rekreacyjny ORCHIDEA". Zadanie obejmuje budowę siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 3195/64 i 3195/67 obręb Hałcnów - obszar w sąsiedztwie ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Wyzwolenia, a ul. Orchidei w Bielsku-Białej. Ogólna charakterystyka robót obejmuje: a) Roboty pomiarowe i ziemne; b) Korytowanie – przygotowanie podłoża pod urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z wysypaniem pospółki zagęszczonej mechanicznie; c) Wykonanie ław betonowych pod obrzeże; d) Ułożenie obrzeży zwykłych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin. Kolor obrzeży – grafitowy; e) Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: - Urządzenie siłowni zew. Koła tai-chi – 1 szt.; - Urządzenie siłowni zew. Orbitrek eliptyczny – 1 szt.; - Urządzenie siłowni zew. Rowerek – 1 szt.; - Urządzenie siłowni zew. Biegacz – 1 szt.; - Podwójne urządzenie siłowni zew. Steper +Twister – 1 szt.; f) Dostawa i montaż regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej – 1 szt.; g) Dostawa i montaż kosza na śmieci – 2 szt.; h) Dostawa i montaż ławki z oparciem – 2 szt.; i) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej i papierowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta przetargowa (w oryginale). 2) Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych wykonawcy. 4) W przypadku zastosowania materiałów równoważnych, dokumenty (w języku polskim) opisujące techniczne parametry, wymagane certyfikaty i inne dokumenty pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że zaproponowane materiały i urządzenia spełniają warunek równoważności. 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale) do oddania wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W/w oświadczenie wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). Oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w nin. postępowaniu tylko jednej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach