Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Poddębice”

Gmina Poddębice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, Łódzka 17/21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678-25-80
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poddębice
  Łódzka 17/21
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678-25-80
  REGON: 730934387
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Poddębice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości JózefówPlanowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Józefów na terenie gminy Poddębice, w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim. Teren opracowania zajmuje działki nr 1, 7 obręb Józefów oraz część działki nr 207 obręb Biernacice, gm. Wartkowice. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:a) roboty przygotowawcze,b) roboty rozbiórkowe,c) roboty ziemne,d) wykonanie podbudowy,e) budowę jezdni asfaltowej,f) wykonanie poboczy wzdłuż drogi,g) wykonanie zjazdów,h) odtworzenie przepustów i rowów przydrożnych,i) roboty wykończeniowe i oznakowanie pionowe.Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie przebudowy drogi:1)roboty pomiarowe2)roboty rozbiórkowe i ziemne,3) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi,4)konstrukcja drogi, zjazdów-profilowanie i zagęszczenie podłoża,-wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa gr. 20 cm- wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 5,0 cm- wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub. 4,0 cm5) wykonanie zjazdów gospodarczych-kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm6) wykonanie poboczy wzdłuż drogi,-kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm7) odtworzenie przepustów i rowów przydrożnych,8) wykonanie włączenia do drogi gminnej9) roboty wykończeniowe i oznakowanie pionowe,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 12 do SWZ dla części I zamówienia.Część II zamówienia: Remont drogi gminnej w miejscowości Borki LipkowskiePlanowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Borki Lipkowskie na terenie gminy Poddębice, w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim. Teren opracowania na odcinku od drogi powiatowej Nr 3717 E Drużbin – Busina Stara do drogi wojewódzkiej Nr 473 o długości 1305,0 m.Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:a) wykonanie remontów cząstkowych istniejącej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,b) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 75 kg/m2c) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni,d) wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm lub destruktem z frezowania asfaltu wraz z zagęszczeniem.Charakterystyczne parametry techniczne:- kategoria drogi - gminna- kategoria ruchu - KR1-2,- obciążenie nawierzchni - 80 kN/os,- prędkość projektowa - Vp = 40km/h,- przekrój poprzeczny - jeden pas ruchu z dopuszczonym ruchem dwukierunkowym o szer.- szerokość drogi - 4,0 m- długość drogi - 1305 mb- szerokość poboczy - 0,75m,- spadek poprzeczny:droga - 2,0%,pobocze - 6,0%,- pochylenie podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 12 SWZ dla części II zamówienia.Część III zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ewelinów.Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ewelinów na terenie gminy Poddębice, w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim. Teren opracowania od drogi powiatowej nr 3701E do drogi gminnej nr 111005 E. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności:a) roboty przygotowawcze,b) roboty rozbiórkowe,c) roboty ziemne,d) wykonanie podbudowy,e) budowę jezdni asfaltowej o dł. 2,6 km,f) wykonanie poboczy wzdłuż drogi,g) włączenie do drogi powiatowej i gminnej,h) roboty wykończeniowe i oznakowanie pionowe,Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie przebudowy drogi:1) roboty pomiarowe2) roboty rozbiórkowe i ziemne,3) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi,4) konstrukcja drogi,- profilowanie i zagęszczenie podłoża,- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa gr. 20 cm- wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 5,0 cm5) wykonanie poboczy wzdłuż drogi,- kruszywo łamane o frakcji 0-35 mmemulsja asfaltową i grysami frakcji 5-8 mm gr. 15 cm6) wykonanie włączenia do drogi powiatowej i gminnej7) roboty wykończeniowe i oznakowanie pionowe.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 12 do SWZ dla części III zamówienia.Część IV zamówienia: Przebudowa ulicy Południowej i Przejazd w Poddębicach w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w Poddębicach”Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Poddębice, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Południowej i ulicy Przejazd w Poddębicach na odcinku 0,43 km wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wszczególności:a) roboty rozbiórkowe;b) roboty ziemne;c) wykonanie podbudowy;d) budowę jezdni asfaltowej;e) wykonanie zjazdów, parkingów i chodników;f) roboty wykończeniowe;g) oznakowanie pionowe i poziome;h) wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie przebudowy ulicy:1)roboty pomiarowe2)roboty rozbiórkowe i ziemne,3) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi,4)konstrukcja drogi,- profilowanie i zagęszczenie podłoża,- wykonanie podbudowy z mieszanki cementowej gr. 15 cm- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa gr. 20 cm- wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 5,0 cm- wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub. 7,0 cm5) wykonanie chodnika, zjazdów i parkingów z kostki betonowej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin6)wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,7) roboty wykończeniowe8) wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 12 do SWZ dla części IV zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach