Przetargi.pl
„Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy wraz z poprawą bezpieczeństwa”

Powiat Łęczycki ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, Pl. T. Kościuszki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 243887200 , fax. 247273217
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łęczycki
  Pl. T. Kościuszki 1
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 243887200, fax. 247273217
  REGON: 611016123
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy wraz z poprawą bezpieczeństwa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie m.in. :1) rozbiórkę istniejących warstw podłogi sportowej na sali gimnastycznej,2) naprawę podbudowy betonowej,3) wykonanie warstwy wyrównawczej,4) ułożenie izolacji poziomej,5) wykonanie warstw podłogi sportowej na sali gimnastycznej wg przyjętego systemu,6) wstawienie nadproży w ścianie zewnętrznej,7) wykucie otworu w ścianie zewnętrznej i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, dwuskrzydłowych profil ciepły,8) wymiana drzwi wewnętrznych pomiędzy salą gimnastyczną a zapleczem,9) wykonanie fragmentu chodnika z kostki betonowej – dojścia do zamontowanych drzwi,10) przecierkę istniejących tynków ścian na sali gimnastycznej,11) malowanie dwukrotne ścian farbą zmywalną.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach